ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2020/01Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2020/01

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Informator Turystyczny

Miejsce pracy: Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Data udostępnienia: 2020-07-30

Ogłoszono dnia: 2020-07-30

Termin składania dokumentów: 2020-08-14 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2020/01

Zlecający: Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie średnie z co najmniej trzyletnim stażem pracy.
  3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
  4. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  6. Nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagane kompetencje:
  1. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe o kierunku turystycznym.
  2. Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.
  3. Znajomość walorów turystycznych miasta, powiatu i regionu.
  4. Znajomość obsługi komputera - pakietów biurowych.
  5. Dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym, od maja do września również w weekendy)
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność pracy w zespole.
 2. Umiejętność organizowania stanowiska pracy.
 3. Dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie.
 4. Umiejętność redagowania tekstów informacyjno – promocyjnych.
 5. Samodzielność w realizacji zadań.
 6. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej.
 9. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Gromadzenie i aktualizacja danych turystycznych z terenu Iławy i okolic.
 2. Dystrybucja materiałów promocyjnych.
 3. Publikacja własnych materiałów promocyjno-informacyjnych i zamieszczanie ich na stronach www informacji turystycznej oraz na portalu miejskim.
 4. Współpraca z branżą i organizacjami pozarządowymi, samorządem oraz innymi jednostkami świadczącymi usługi turystyczne.
 5. Świadczenie poradnictwa i obsługa dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych.
 6. Sprzedaż pamiątek i wydawnictw turystycznych.
 7. Promocja walorów turystycznych Iławy i okolic.
 8. Organizacja i realizacja imprez i wydarzeń turystycznych i rekreacyjnych oraz udział w wydarzeniach turystyczno-promocyjnych, np. targi, imprezy plenerowe.
 9. Monitorowanie potrzeb turystów, prowadzenie statystyk dotyczących danych turystycznych miasta.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy (do pobrania: załącznik nr 1 pdf lub w siedzibie ICSTiR).
 2. List motywacyjny,
 3. C.V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska),
 4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
 5. Kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie z obecnego zatrudnienia,
 6. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 10. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zajmowania niniejszego stanowiska,
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
* (druk oświadczeń w zakresie pkt 6-8,10,11 w załączniku: oświadczenia-do-naboru.pdf)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-14 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju nr 119 Hali Sportowo-Widowiskowej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko „Informator Turystyczny” w Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14-08-2020 r. do godz.12:00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ICSTiR po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://www.bip.umilawa.pl), stronie  ICSTiR (www.sport-ilawa.pl) w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy informacyjnej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju nr 119 Hali Sportowo-Widowiskowej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko „Informator Turystyczny” w Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14-08-2020 r. do godz.12:00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ICSTiR po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://www.bip.umilawa.pl), stronie  ICSTiR (www.sport-ilawa.pl) w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy informacyjnej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

VII. Informacje dodatkowe:

Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym – należy dołączyć do nich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 
Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:
Pierwszy etap – kwalifikacja formalna
Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie www Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR.
 
Drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji
O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopię tych dokumentów. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydatów na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.
Z przeprowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w BIP, stronie www Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz na tablicy ogłoszeń ICSTiR.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Żmudziński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-31 07:45:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-31 07:49:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26 11:06:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony