ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy

Urząd Miasta Iławy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ:
 • zostały przygotowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (uchwały Rady Miasta, zarządzenia Prezydenta Miasta, akty Prawa Miejscowego)
 • są generowane bezpośrednio z aplikacji (wyniki głosowań nad uchwałami Rady Miasta)
 • zostały przygotowane przez podmioty zewnętrzne (interpelacje i zapytania, petycje, kontrole komisji rewizyjnej, kontrole zewnętrzne, oświadczenia majątkowe)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez investHR Cezary Urbański.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kowalska-Kastrau.
 • E-mail:
 • Telefon: 89-649-01-89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail:
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

Przynajmniej jedno wejście do budynku urzędu dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do urzędu prowadzi utwardzone dojście wolne od przeszkód.

Przed budynkiem Urzędu oznakowano kolorem niebieskim 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Przejścia przez wszystkie drzwi są bez progowe, a wycieraczki wystają ponad powierzchnię ruchu na wysokości nie większej niż 2 cm.

Pomieszczenia urzędu są dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (wyłączając pomieszczenia techniczne).

W urzędzie zapewnia się przestrzeń manewrową dla wózków (minimum 150x150 cm) oraz minimalne powierzchnię użytkowe (80x130 cm) dla osób przebywających w pomieszczeniach urzędu.

W budynku Urzędu Miasta, na parterze znajduje się łazienka dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Budynek posiada windę, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na  wózkach inwalidzkich. Winda umożliwia dostęp na kondygnacje 1 i 2 Urzędu za wyjątkiem części III  piętra. W kabinie windy nie jest zainstalowana informacja głosowa.

Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością przy drzwiach Urzędu Miasta Iławy zamontowany jest dzwonek przywoławczy.

W celu obsługi osób z niepełnosprawnością w kancelarii wykonana jest lada przystosowana do osób niepełnosprawnych oraz ze szczególnymi potrzebami.

Kancelaria oraz Biuro Pełnomocnika ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych znajduje się na parterze bezpośrednio przy drzwiach wejściowych

Wykonano wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych.

Zakupiono fotele do ewakuacji osób niepełnosprawnych oraz zemdlonych.

 • Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
 • Na holu budynku znajduje się tablica informacyjna o rozmieszczeniu pomieszczeń.

 

Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie, ul. Chełmińska 1

 •  Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością przy drzwiach Ośrodka zamontowany jest domofon celem umożliwienia kontaktu bezpośredniego z pracownikami.
 • Wejście do budynku oznaczone jest w sposób widoczny dla osób niedowidzących, posiada podjazd i uchwyty umożliwiające dotarcie osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 • Drzwi wejściowe dostosowane są do wjazdu osób na wózkach inwalidzkich.
 • Przed budynkiem nie ma oznakowań, miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku, na parterze znajduje się łazienka dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.

W budynku nie ma rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Urząd Miasta Iławy zakupił pętlę indukcyjnej dla osoby słabosłyszącej, nawiązana jest współpraca z tłumaczem języka migowego.

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miasta Iławy Niepodległości, 14-200 Iława,
 • wysłać e-mail na adres:
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 89-649-01-01,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:00-16.00, wt.-pt.7.15-15.15

Inne informacje i oświadczenia

Dostępność cyfrowa:

BIP i strona internetowa urzędu zgodna jest ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA.

W BIP i na stronie internetowej urzędu zamieszczono deklarację dostępności.

Pliki do pobrania, informację o usługach, dokumenty zamieszczone w BIP i na stronie internetowej urzędu są częściowo dostępne cyfrowo (odczytywane maszynowo).

Pracownicy urzędu zamieszczający informację na w BIP i na stronie internetowej urzędu zostali przeszkoleni z tworzenia i udostępniania dostępnych dokumentów (PDF, skany, word, opisy alternatywne itp.).

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta Iławy.

Strona BIP Urzędu Miasta Iławy posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • moduł wyszukiwania,
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyróżniony kontrast odnośników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Monika Kowalska-Kastrau. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu nr telefonu 89-649-01-89 lub wysyłając e-mail:

<e-mail>

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienie dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kowalska-Kastrau
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-02 14:02:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Zagajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-02 14:05:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-31 14:32:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »