ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: .Drukuj informację Ogłoszenie numer: .

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Samodzielny referent ds. organizacyjnych

Miejsce pracy: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Data udostępnienia: 2019-10-01

Ogłoszono dnia: 2019-10-01

Termin składania dokumentów: 2019-10-15 15:00:00

Nr ogłoszenia: .

Zlecający: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe
 6. staż pracy – minimum 3 lata
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw :
  •     • o samorządzie gminnym,
  •     • o pracownikach samorządowych,
  •     • o systemie oświaty,
  •     • prawo oświatowe,
  •     • Karty Nauczyciela,
  •     • o finansach publicznych,
 2. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie w zakresie stosowania powyższych przepisów prawa,
 3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, staranność, rzetelność, punktualność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 4. inne – umiejętność obsługi komputera w środowisku Ms Office i Ms Excel.
   

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie materiałów informacyjnych, analiz i sprawozdań dotyczących zakresu działania Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie,
 2. Przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacji pracy przedszkoli, szkół podstawowych,   wraz z ich aneksami oraz innych spraw związanych z organizacją pracy jednostek oświatowych,
 3. Prowadzenie spraw organizacyjnych i finansowych w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. Nadzorowanie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w przypadku nie spełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów zamieszkałych w obwodach tych szkół,
 5. Współpraca z organem nadzoru pedagogicznego oraz innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie spraw dotyczących działalności jednostek oświatowych,
 6. Inicjowanie, koordynowanie działań, organizowanie współpracy przedszkoli miejskich i szkół podstawowych  w realizacji przedsięwzięć edukacyjnych,
 7. Realizowanie działań wynikających ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie postępowań w zakresie udzielania dotacji z budżetu Miasta,
 8. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne (w tym wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, zmianach we wpisie, wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz decyzji  o wykreśleniu z ewidencji),
 9. Analiza sieci szkół i przedszkoli pod kątem sytuacji demograficznej, potrzeb edukacyjnych oraz kosztów utrzymania,  monitorowanie i aktualizowanie planu sieci publicznych szkół i przedszkoli,
 10. Przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie zadań oświatowych leżących w kompetencjach jednostki samorządu terytorialnego,
 11. Przygotowywanie materiałów informacyjnych, odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych, opracowywanie zbiorczych sprawozdań i raportów oraz innych materiałów dla organizacji i instytucji zewnętrznych dotyczących zadań realizowanych przez przedszkola miejskie i szkoły podstawowe,
 12. Przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania środków z funduszy pozabudżetowych, opracowywanie zbiorczych raportów i analiz dotyczących realizacji projektów edukacyjnych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
 13. Rozpatrywanie skarg i zażaleń dotyczących działalności szkół i placówek oświatowych,
 14. Prowadzenie międzygminnych rozliczeń finansowych w zakresie pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli  i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Iława oraz inne gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
 2. Praca w wymiarze 1 etatu - jednozmianowa .

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  poz. 1000  z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-15 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta” w pok.315 (Sekretariat MZOSiP) lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 15 października 2019r. do  godziny 1500 (liczy się data wpływu do Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta” w pok.315 (Sekretariat MZOSiP) lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 15 października 2019r. do  godziny 1500 (liczy się data wpływu do Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1.  kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć informację :
 • informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 • dokumenty  kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Jurkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-01 14:33:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Łyndo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-01 14:38:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-29 07:55:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony