ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 120.29.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 120.29.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budżetu i Finansów

Data udostępnienia: 2021-09-06

Ogłoszono dnia: 2021-09-06

Termin składania dokumentów: 2021-09-20 14:30:00

Nr ogłoszenia: 120.29.2021

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – min. średnie o kierunku kształcenia zawodowego: ekonomiczny, administracyjny lub rachunkowość, wyższe / podyplomowe o profilu: rachunkowość,  ekonomia, marketing i zarządzanie, administracja,
 6. staż pracy - minimum 2 lata
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
         - o podatkach i opłatach lokalnych,
- o samorządzie gminnym,
- o finansach publicznych,
- o rachunkowości,
- o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
2. doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w księgowości jednostki budżetowej,
3. predyspozycje osobowościowe – uczciwość, staranność, rzetelność, punktualność, umiejętność pracy w zespole i nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem
4. inne – biegła znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft Office)

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowy zakres obowiązków służbowych:
 1. Ustalanie wymiaru należności z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i określeniem wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych.
 3. Przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie rzetelności danych zawartych w wykazach nieruchomości, a stanowiących podstawę opodatkowania nieruchomości od osób fizycznych.
 4. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej na podstawie wydanych decyzji.
 5. Sporządzanie za dany rok budżetowy w terminie do 31 maja roku następnego wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg i pomocy publicznej.
 6. Ustalanie stanów majątkowych podatników w związku ze złożonymi podaniami o umorzenie zaległości, rozłożenie na raty należności, odroczenie terminu płatności podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, środków transportowych, posiadania psów, opłaty targowej).
 7. Opracowywanie projektów decyzji w sprawie stosowania ulg w podatkach i opłatach lokalnych.
 8. Prowadzenie niezbędnej ewidencji w celu ustalenia skutków zwolnień, obniżek, odroczeń podatków i opłat lokalnych.
 9. Przygotowywanie dokumentów i przekazywanie ich do samorządowego kolegium odwoławczego w przypadku złożonych odwołań od decyzji wymiarowych jak i decyzji dotyczących udzielonych ulg.
 10. Sporządzanie, na podstawie prowadzonej ewidencji, sprawozdań budżetowych ze skutków zwolnień, obniżek i odroczeń podatków i opłat lokalnych oraz innych podatków i opłat pobieranych na mocy innych ustaw niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
 11. Sporządzanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów Uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy.
 12. Sporządzanie zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie miasta Iławy w programie Bestia oraz Legislator.
 13. Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych do których nie stosuje się  ustawy – Ordynacja podatkowa.
 14. Przygotowanie dokumentów do archiwum na stanowisku podinspektora.
      Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
 4. Prawidłową realizację zadań ujętych w zakresie obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
 2. praca w wymiarze: 1 etat
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”
 
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-20 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – podinspektora - Stanowisko w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 20 września 2021r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – podinspektora - Stanowisko w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 20 września 2021r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
          1) informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
          2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
       2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
       3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
          1) informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
          2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
       2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
       3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-06 15:01:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Zagajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-06 15:06:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-04 14:15:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1964 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony