Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Iławy

Data udostępnienia: 2020-09-29

Ogłoszono dnia: 2020-09-29

Termin składania dokumentów: 2020-10-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 29092020

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1.  obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe (preferowane ekonomiczne),
 6. staż pracy - minimum 3 lata w kontroli finansowej lub w księgowości.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  1.  samorządzie gminnym
  2. o finansach publicznych,
  3. o rachunkowości,
  4. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  5. Kodeks postępowania administracyjnego,
  6. Prawo zamówień publicznych.
 2. doświadczenie zawodowe – 2 lata na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej,
 3. predyspozycje osobowościowe – wysokie kompetencje komunikacyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy, samodzielność i wnikliwość,
 4. inne – biegła znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft Office), umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania i formułowania wniosków.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1) Kontrola gospodarowania środkami publicznymi jednostek organizacyjnych.
2) Koordynacja kontroli zarządczej.
3) Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta.
4) Opracowywanie procedur kontroli finansowej.
5) Sporządzanie planów i harmonogramów kontroli.
6) Przygotowanie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich wykonania.
7) Przygotowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej.
8) Przeprowadzanie innych kontroli na polecenie przełożonego.

Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1.  Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Terminowe i prawidłowe opracowywanie planów i programów, prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów,
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440  z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
 6. Prawidłową realizację zadań ujętych w zakresie obowiązków służbowych.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:


1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
2. praca w wymiarze: 1 etat – na czas zastępstwa.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 
 1.  wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia  (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”
Dokumenty dodatkowe:
 1.  list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-10-12 15:00:00
b. Sposób:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – podinspektora - Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 12 października 2020r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – podinspektora - Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 12 października 2020r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
 1.  Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  1.  informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 14:52:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Łyndo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 15:04:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-15 13:05:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2594 raz(y)