ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: .Drukuj informację Ogłoszenie numer: .

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Starszy księgowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Wymiar etatu: 100

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Data udostępnienia: 2015-04-16

Ogłoszono dnia: 2015-04-16 przez Renata Kamińska

Termin składania dokumentów: 2015-04-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: .

Zlecający: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – co najmniej średnie o profilu ekonomicznym w zakresie rachunkowość i finanse,
 6. 4-letni staż pracy w tym 3 letnie doświadczenie w zakresie  księgowości
 7. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,
 2. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, staranność, rzetelność, punktualność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 3. znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości – dodatkowym atutem znajomość programu  Finansowo- Księgowego A. Bryka
 4. umiejętność obsługi komputera w środowisku Ms Office i Ms Excel
 5. znajomość przepisów w szczególności ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • o pracownikach samorządowych,
  • o finansach publicznych,
  • o rachunkowości,
  • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • o systemie oświaty,
 6. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie w zakresie stosowania powyższych przepisów prawa,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i dekretowanie do wypłaty dowodów finansowych z podziałem na poszczególne przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Kompletowanie i uzgadnianie dowodów finansowych do wypłaty oraz do wyciągów bankowych,
 3. Obsługa komputerowego programu Finansowo-Księgowego,
 4. Dokonywanie internetowej płatności przelewów,
 5. Księgowanie syntetyczne i analityczne z podziałem  na poszczególne przedszkola ( karty dochodów i wydatków, dziennik księga -główna),
 6. Księgowanie syntetyczne i analityczne zakładowego funduszu świadczeń socjalnych(karty dochodów i wydatków, księga – główna) ,
 7. Prowadzenie kont rozrachunkowych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z podziałem na poszczególne przedszkola,
 8. Numeracja dokumentów księgowych,
 9. Sporządzanie not księgowych,
 10. Sprawdzanie raportów oraz rozliczanie zapasów magazynowych  artykułów żywnościowych w poszczególnych przedszkolach,
 11. Sprawdzanie i księgowanie wniosków o zaangażowanie środków z przedszkoli,
 12. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu (dochody, wydatki, zaangażowania, należności  i zobowiązania) z podziałem  na poszczególne  przedszkola.
 13. Przestrzeganie wykonania budżetu zgodnie z planem finansowym w poszczególnych jednostkach,
 14. Przygotowanie budżetu na następne lata z podziałem na poszczególne przedszkola,
 15. Sporządzanie sprawozdań rocznych i półrocznych łącznie z załącznikami,
 16. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów na swoim stanowisku,

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska),
 3. kwestionariusz osobowy, (do pobrania: załącznik nr 1.  lub w siedzibie MZOSiP).
 4. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014r. poz. 1202 )”
(druk oświadczeń w zakresie pkt 6-8 w załączniku: oświadczenia-do-naboru )

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-04-30 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszej księgowej” w pok.315 (Sekretariat MZOSiP) lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 30 kwietnia 2015r. do godziny 1515 (liczy się data wpływu do Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć informację:
  • informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
  • dokumenty  kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie ul. Niepodległości  13. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony