ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dokonanie zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Dokonanie zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Dokonanie zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Organizacyjno-Obywatelski

Ogłoszono dnia: 2011-03-03 09:07:25

Termin załatwienia

Poniedziałek 08:00 - 16:00 Wtorek - Piątek 07:15 - 15:15

Osoba kontaktowa

Chorzelewska Justyna, Szczypińska Barbara

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjno-Obywatelski
Adres: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok. 110

Telefon kontaktowy

(0-89) 649-01-43 lub (089) 649-01-44

Adres e-mail

jchorzelewska@umilawa.pl, bszczypinska@umilawa.pl

Sposób załatwienia

Wnioski o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej można składać w siedzibie Wydziału lub przesłać pocztą listem poleconym (poświadczony notarialnie), w wersji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny)

Miejsce odbioru

osobiście przez wnioskodawcę, za pośrednictwem poczty, o formie odbioru decyduje wnioskodawca

Wymagane Dokumenty

Wniosek o dokonanie zmiany wpis do ewidencji działalności gospodarcze według załączonego wzoru. Druk do pobrania

Czas realizacji

Nie dłużej niż 14 dni dla zaświadczenia, nie dłużej niż 30 dni dla decyzji.
Wydaje się zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzję o odmowie zmiany wpisu.

Opłaty

Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie zmiany wpisu do ewidencji, jeżeli:
  • zgłoszenie zmiany dotyczy działalności gospodarczej nieobjętej przepisami ustawy,
  • zgłoszenie zmiany zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
  • prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 19.11.1999r.Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz.1178 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
  • Ustawa z 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm)
« powrót do poprzedniej strony