ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zarejestrowanie działalnościDrukuj informacjęSprawa: Zarejestrowanie działalności

Szczegóły informacji

Zarejestrowanie działalności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Organizacyjno-Obywatelski

Ogłoszono dnia: 2011-03-03 08:38:04

Termin załatwienia

Poniedziałek 08:00 - 16:00 Wtorek - Piątek 07:15 - 15:15

Osoba kontaktowa

Chorzelewska Justyna, Szczypińska Barbara

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjno-Obywatelski, Iława, ul. Niepodległości 13
pok. nr 110, Ewidencja Działalności Gospodarczej

Telefon kontaktowy

89 649-01-44, 89 649-01-43

Adres e-mail

jchorzelewska@umilawa.pl, bszczypinska@umilawa.pl

Sposób załatwienia

Wnioski o wpis do ewidencji można składać w siedzibie Urzędu, lub przesłać pocztą listem poleconym (poświadczony przez notariusza), w wersji elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny).

Miejsce odbioru

osobiście przez wnioskodawcę, za pośrednictwem poczty, o formie odbioru decyduje wnioskodawca

Wymagane Dokumenty

 •  oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada.
 •  oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca.
 •  numer NIP przedsiębiorcy, o ile taki posiada.
 •  określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
 •  wskazanie daty rozpoczęcia działalności.
 •  numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

Czas realizacji

Wydanie zaświadczenia do 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydaje się zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzję o odmowie wpisu.

Opłaty

Wniosek o wpis do działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia stronie.

Uwagi

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu (pkt 8), powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Podstawa prawna

 •  Ustawa z 19.11.1999r.Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz.1178 z późniejszymi zmianami)
 •  Ustawa z 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
 •  Ustawa z 2 lipca  2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm)
« powrót do poprzedniej strony