ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Postępowanie znak OO-341/6/2011 na Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Iławy

Status: w toku

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: usługi

Zamawiający: Gmina Miejska Iława

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 81295 - 2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-03-22 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2011-03-11 przez Mariusz Korpalski

Załączniki