ˆ

Podstawowe informacje

Szczegóły informacji

Podstawowe informacje

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-02-18 17:42:15 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Funkcję Burmistrza sprawuje Dawid Kopaczewski
Tel: (89) 649-01-00
pok. 312 (sekretariat II piętro)
 
Zadania Burmistrza
 1. Do zadań i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:
  • wykonywanie i nadzorowanie zadań zastrzeżonych do właściwości Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady a nieprzekazanych Zastępcy, Sekretarzowi lub Skarbnikowi,
  • podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, w tym wydawanie zarządzeń porządkowych,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym, prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem Miasta, zaciąganie zobowiązań finansowych i pożyczek krótkoterminowych do wysokości ustalonej przez Radę,
  • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych do ich złożenia,
  • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
  • bezpośrednie nadzorowanie pracy Wydziałów, nad którymi kierownictwo lub nadzór nie został powierzony Zastępcy, Sekretarzowi lub Skarbnikowi,
  • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem oraz Wydziałami,
  • wykonywanie i nadzorowanie innych zadań zastrzeżonych do właściwości Burmistrza przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady a nieprzekazanych Zastępcy, Sekretarzowi lub Skarbnikowi.
 2. Zastrzeżone do wyłącznej właściwości Burmistrza są następujące sprawy:
  • udzielanie odpowiedzi na wnioski pokontrolne, interpelacje i zapytania Radnych, interwencje i wnioski posłów i senatorów, interwencje prasowe, skargi i wnioski,
  • wydawanie aktów prawa miejscowego na podstawie upoważnień ustawowych,
  • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, w tym ich zatrudnianie i zwalnianie,
  • reprezentowanie Miasta w Zgromadzeniach Wspólników miejskich spółek prawa handlowego.