ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Postępowanie znak OO.3410-15/11 na modernizację ul. Barlickiego - skomunikowanie istniejącej zabudowy z obwodnicą północną w Iławie

Status: w toku

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Miejska Iława

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 149409 - 2011

Termin składania ofert / wniosków: 2011-06-10 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2011-05-26 przez Mariusz Korpalski

Załączniki