ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Postępowanie znak: ZP.271.51.2020 "Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021"

Status: ogłoszony

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miasta Iławy

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 772690-N-2020 z dn. 29.12.2020r.

Termin składania ofert / wniosków: 2021-01-13 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2020-12-29 przez

Załączniki