ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu

Data udostępnienia: 2014-03-27

Ogłoszono dnia: 2014-03-27 przez Burmistrz Miasta Iławy

Termin składania dokumentów: 2014-04-11 15:00:00

Nr ogłoszenia: 210.2.2014

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe (preferowane kierunki: administracja, budownictwo, ekonomia).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  1. o samorządzie gminnym
  2. Prawo budowlane
  3. Kodeksu postępowania administracyjnego
  4. Prawo zamówień publicznych,
 2. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 4. inne - biegła obsługa komputera – znajomość programów (Windows, Microsoft Office, Ewmapa).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Podstawowy zakres obowiązków służbowych:
 1. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych i doprowadzanie do zawarcia umowy finansowej,
 2. Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień w celu przeprowadzenia postępowań o zamówieniu publicznym,
 3. Nadzór nad realizacją procesu budowlanego oraz sposobem pełnienia nadzorów inwestorskich w oparciu o zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych,
 4. Przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów do wnioskowania o płatności z funduszy unijnych,
 5. Nadzór nad realizacją inwestycji miejskich.
 6. Aktywny udział w kontrolach, 
 7. Współpraca z instytucjami publicznymi.
2. Zakres odpowiedzialności pracownika:
 1. Ochrona danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów.
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168) w zakresie powierzonych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
 2. praca w wymiarze 1 etatu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wymagane dokumenty niezbędne:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy, (pobierz kwestionariusz osobowy)
  2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
  3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)”
 2. Dokumenty dodatkowe:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-04-11 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Planowania Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 11 kwietnia 2014r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone.

Załączniki