ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 120-38/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 120-38/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2020-10-20

Ogłoszono dnia: 2020-10-20

Termin składania dokumentów: 2020-11-03 14:30:00

Nr ogłoszenia: 120-38/2020

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe o kierunku informatycznym bądź wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska w niniejszym ogłoszeniu,
 6. staż pracy - minimum 3-letnie doświadczenie w pracy administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi (przełączników, routerów, firewalli, macierzy, systemów NAS i towarzyszących im systemów informatycznych).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  3. Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  4. Ustawy o ochronie danych osobowych;
  5. Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
  6. Ustawy o zamówieniach publicznych;
  7. Instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  8. Ustawy o pracownikach samorządowych;
  9. Ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  10. Ustawy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 2. doświadczenie zawodowe – 2 lata na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej.
 3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysokie kompetencje komunikacyjne, wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność realizacji zadań kluczowych dla zachowania ciągłości pracy Urzędu, umiejętność analitycznego myślenia, uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie.
 4. inne:
  1. Znajomość i doświadczenie w systemach i  usługach Windows SERVER 2008/2012/2019, Linux (Centos, Debian, Ubuntu) oraz zarządzanie rolami/ usługami ActiveDirectory, LDAP (mile widziana znajomość MacOS).
  2. Bardzo dobra znajomość Windows 7/8/10 oraz OFFICE.
  3. Znajomość i doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem wirtualnym Vmware.
  4. Znajomość funkcjonowania sieci lokalnych, zagadnień z zakresu sieci LAN\WAN\WLAN.
  5. Doświadczenie w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz problemów użytkowników.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowy zakres obowiązków służbowych:
 1. Zarządzanie zasobami informatycznymi Urzędu, w tym:
  1. administracja sieci teleinformatycznej Urzędu: instalacja i konfiguracja urządzeń sieci - przełączników, routerów, firewalli, macierzy, systemów NAS i towarzyszących im systemów informatycznych,
  2. administrowanie serwerami Urzędu i dokonywanie ich bieżących przeglądów i konserwacji oraz aktualizacji,
  3. instalacja i konfiguracja nowo zakupionego sprzętu komputerowego Urzędu,
  4. wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu,
  5. prowadzenie bieżącej konserwacji i spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi sprzętu komputerowego,
  6. kontakt z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług, np.: dostępu do Internetu,
  7. prowadzenie ewidencji sprzętu w Urzędzie oraz wsparcia technicznego oprogramowania firm zewnętrznych.
 2. Zarządzanie oprogramowaniem Urzędu, w tym:
  1. administrowanie użytkownikami systemów komputerowych, baz danych i aplikacji,
  2. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień dostępu do systemów komputerowych i baz danych,
  3. instalacja i konfiguracja oprogramowania komputerowego,
  4. wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych aplikacji bazodanowych i użytkowników komputerów lokalnych,
  5. weryfikacja legalności i prowadzenie ewidencji oprogramowania w urzędzie,
  6. konfiguracja i monitorowanie oprogramowania zabezpieczającego (oprogramowanie antywirusowe itp.) oraz aktualizacji oprogramowania i systemów operacyjnych.
 3. Prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych oraz eksploatacji wdrożonych programów komputerowych.
 4. Prowadzenie postępowań dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.
 5. Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania.
 6. Opracowywanie corocznych założeń do projektu budżetu w zakresie wydatków związanych z zadaniami na stanowisku ds. informatyki.
 7. Opisywanie faktur za zakupy i usługi związane z informatyzacją Urzędu oraz dostępem do Internetu.
 8. Prowadzenie rejestru wydatków realizowanych w zakresie informatyki.
 9. Bieżące prowadzenie rejestru realizacji budżetu. Sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji wykonania budżetu.
 10. Identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.
 11. Opracowywanie projektów i wdrażanie przepisów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych Urzędu.
 12. Administrowanie dostępem do sieci monitoringu wizyjnego wewnętrznego Urzędu.
 13. Administrowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 14. Współpraca z dostawcami oprogramowania i sprzętu w zakresie dostosowywania systemów komputerowych oraz działalności Urzędu z zakresu informatyzacji do wymagań określonych w przepisach prawa oraz wewnętrznym Intranetem.
 15. Wspieranie informatyczne akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych.
 16. Zarządzanie dostępem użytkowników do konta platformy e-PUAP Urzędu.
 17. Zarządzanie dostępem użytkowników do sieci SRP (Systemu Rejestrów Państwowych) w zakresie:
  1. LAS – Lokalny Administrator Systemu
  2. LAR – Lokalny Administrator Ról
 18. Zagadnienie związane z ochroną danych osobowych
Zakres odpowiedzialności pracownika:
Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie Polityki Bezpieczeństwa wprowadzonej w Urzędzie.
 3. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 4. Terminowe i prawidłowe opracowywanie planów i programów, prowadzenie dokumentacji, rzetelność wpisów.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
 6. Prawidłową realizację zadań ujętych w zakresie obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe;
 2. praca w wymiarze: 1 etat.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wymagane dokumenty niezbędne:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
  2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 2. udokumentowane minimum 3-letniego doświadczenia w pracy administrowania sieciami i systemami teleinformatycznymi (przełączników, routerów, firewalli, macierzy, systemów NAS i towarzyszących im systemów informatycznych),
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”
2. Dokumenty dodatkowe:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-11-03 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Podinspektor – Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 03 listopada 2020r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Podinspektor – Wydział Organizacyjny w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 03 listopada 2020r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 14:24:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 14:42:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30 22:48:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony