ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: .Drukuj informację Ogłoszenie numer: .

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Data udostępnienia: 2020-01-24

Ogłoszono dnia: 2020-01-24

Termin składania dokumentów: 2020-02-05 14:30:00

Nr ogłoszenia: .

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe pedagogiczne lub wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 6. staż pracy - minimum 3 lata
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  1. o samorządzie gminnym
  2. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  3. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  4. o przeciwdziałaniu narkomanii
  5. Kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w zakresie poradnictwie lub edukacji  w kontakcie indywidualnym i grupowym z osobami dorosłymi i dziećmi lub młodzieżą,
 3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysokie kompetencje komunikacyjne, wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 4. inne – ukończone szkolenia w zakresie m.in. pomocy psychologicznej, poradnictwa, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja procedury Niebieskiej Karty.
 2. Spotkania z osobami z rodzin w ramach procedury Niebieskiej Karty.
 3. Prowadzenie dokumentacji w ramach procedury NK.
 4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i rozwijających zainteresowania dla dzieci i/lub młodzieży.
 5. Praca edukacyjna i wsparcie rodzin dzieci uczestniczących w zajęciach oraz rodzin uczestniczących w procedurze NK.
 6. Współpraca przy przygotowywaniu planów i programów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.
 7. Współpraca z pedagogami iławskich szkół w zakresie wspierania dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi, trudną sytuacją rodzinną.
 8. Współpraca z przedstawicielami instytucji uczestniczącymi w realizacji procedury NK
 9. Współpraca z organizacjami społecznymi, instytucjami, placówkami oświatowymi, kościołami, osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizacji zadań.
 10. Współorganizowanie i współprowadzenie kolonii i/ lub półkolonii profilaktycznych, socjoterapeutycznych w okresie ferii i wakacji.
  Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Terminowe i prawidłowe opracowywanie planów i programów, prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów,
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie zajęć.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”.
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-02-05 14:30:00

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-24 14:41:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Łyndo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-24 14:55:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09 15:58:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony