ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: .Drukuj informację Ogłoszenie numer: .

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Iławie, ul. Obrońców Westerplatte 5

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Żłobek Miejski w Iławie, ul. Obrońców Westerplatte 5

Data udostępnienia: 2019-11-15

Ogłoszono dnia: 2019-11-15

Termin składania dokumentów: 2019-11-26 12:00:00

Nr ogłoszenia: .

Zlecający: Żłobek Miejski w Iławie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 6. wykształcenie - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 7. staż pracy – minimum 5 lat
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw :
  • o samorządzie gminnym,
  • o pracownikach samorządowych,
  • o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • o finansach publicznych,
  • o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego
  • o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • o sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
  • o podatkach od towarów i usług
  • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Kodeks postępowania administracyjnego
 2. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz doświadczenie w zakresie stosowania powyższych przepisów prawa,
 3. znajomość obsługi programu ZUS PŁATNIK, PUE,
 4. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, staranność, rzetelność, punktualność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 5. inne – umiejętność obsługi komputera w środowisku Ms Office i Ms Excel.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości żłobka. 
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli : a/zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b/kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją.
 5. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją zadań jednostki.
 6. Nadzór nad zamówieniami publicznymi.
 7. Przestrzeganie postanowień i stosowanie w odpowiednim zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i innych wyżej wymienionych aktów prawnych i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.
 8. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu gminy i innych przychodów.
 9. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora Żłobka Miejskiego w Iławie.
 10.  Opracowywanie rocznego planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykonaniem oraz sporządzanie niezbędnych korekt planu rocznego.
 11.  Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem realizacji oraz sprawozdawczością w układzie zadaniowym.
 12. Zapewnienie  prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie.
 13. Składanie informacji o realizacji planu finansowego.
 14. Sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych.
 15. Naliczanie i prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej oraz rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym.
 16. Nadzór nad sporządzaniem rozliczeń z ZUS oraz urzędem skarbowym.
 17. Nadzór nad funkcjonowaniem kasy Żłobka.
 18. Wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe
 2. Praca w wymiarze 1 etatu - jednozmianowa .

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE
( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Żłobku Miejskim w Iławie”.
 
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3.  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-11-26 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Nabór na stanowisko głównego księgowego” bezpośrednio w pok. 312 (sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 26 listopada 2019r. do godziny 1200 (liczy się data wpływu do Żłobka Miejskiego). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Nabór na stanowisko głównego księgowego” bezpośrednio w pok. 312 (sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 26 listopada 2019r. do godziny 1200 (liczy się data wpływu do Żłobka Miejskiego). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć informację :
 • informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 • dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.umilawa.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie ul. Niepodległości 13. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Obrębski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 18:52:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Łyndo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 19:28:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-03 13:34:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony