ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2120.6.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2120.6.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Iławie, ul. Obrońców Westerplatte 5

Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Iławie, ul. Obrońców Westerplatte 5

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Żłobek Miejski w Iławie, ul. Obrońców Westerplatte 5

Data udostępnienia: 2019-08-20

Ogłoszono dnia: 2019-08-20

Termin składania dokumentów: 2019-09-02 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2120.6.2019

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi lub co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (preferowane kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego),
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 6. kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm,), oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne,
 7. kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 8. kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
 9. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 10. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 11. nieposzlakowana opinią,
 12. daje gwarancję rękojmi  należytego sprawowania opieki nad dziećmi
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
 1. o opiece nad dziećmi do lat 3
 2. Prawo zamówień publicznych,
 3. o samorządzie gminnym,
 4. Kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. o pracownikach samorządowych,
 6. o finansach publicznych,
 7. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 8. prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków),
 9. ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych,
 10. Kodeks pracy
 
 • umiejętności menadżerskie , kreatywność,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich i rozwiązywania konfliktów,
 • gotowość do stałego samodoskonalenia,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność, wysoka kultura osobista,
 • inne:
 1. znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania żłobków,
 2. biegła obsługa komputera – znajomość pakietu biurowego Microsoft Office,
 3. co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem osób,
 4. doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentowanie jej na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki.
 2. Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników żłobka, organizacja pracy jednostki, na poszczególnych stanowiskach pracy zapewniająca sprawne wykonywanie pracy.
 3. Sporządzanie i realizowanie planu finansowego jednostki.
 4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej jednostki.
 5. Administrowanie mieniem jednostki.
 6. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu spraw należących do zakresu działań Żłobka Miejskiego w Iławie.
 7. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych gminie.
 8. Ustalenie regulaminów wewnętrznych.
 9. Terminowe i rzetelne realizowanie zadań, a tym sporządzanie sprawozdawczości.
 10. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno - wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
 11. Prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji.
 12. Współpraca z organizacjami,, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 13. Inicjowanie nowych form edukacji i wychowania.
 14. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym fundusze UE, na programy edukacyjne, wychowawcze i infrastrukturalne.
 15. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów opieki w żłobku.
Zakres odpowiedzialności pracownika:
      Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów.
 4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1458 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca na stanowisku kierowniczym – przede wszystkim praca z dziećmi,
 2. stanowisko wyposażone w standardowy sprzęt komputerowy łącznie z drukarką
 3. praca w wymiarze 1 etatu.
 4. zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne,
 7. w przypadku nauczyciela akademickiego – oświadczenie kandydata, że nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie dyscyplinarne,
 8. oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
 10. oświadczenie kandydata, o tym, że nie jest pozbawiony, ani  nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
 11. oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd lub oświadczenie, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy kandydata,
 12. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 13. rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia,
 14. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Żłobku Miejskim w Iławie.”.
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-02 15:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Iławie” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 02 września 2019r. do godziny 1530 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Iławie” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 02 września 2019r. do godziny 1530 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
 • informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 • zaświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-20 14:22:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Łyndo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-20 14:28:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-06 09:51:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony