ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 11/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Prezes Zarządu

Miejsce pracy: Zakład Komunikacji Miejskiej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Komunikacji Miejskiej

Data udostępnienia: 2019-06-19

Ogłoszono dnia: 2019-06-19 przez

Termin składania dokumentów: 2019-07-08 15:00:00

Nr ogłoszenia: 11/2019

Zlecający: Zakład Komunikacji Miejskiej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 
5) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 
6) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 
7) brak ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
 
PRZESŁANKI NEGATYWNE KANDYDATA
 
Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
 
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 
b. Wymagania dodatkowe:
Preferowani będą kandydaci, którzy wykażą się:
 
1) posiadaniem certyfikatu kompetencji zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.);
2) znajomością przepisów, a w szczególności z zakresu: transportu drogowego, publicznego transportu zbiorowego, prawa pracy, Kodeksu spółek handlowych, prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
3) ukończonymi kursami lub szkoleniami z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi;
4) ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewnych;
5) predyspozycjami osobowościowymi w postaci: kreatywności, zdolności do pracy w zespole, wysokim poziomem komunikacji interpersonalnej, umiejętnością planowania i organizacji pracy, identyfikowania się ze spółką, sumiennością, samodzielnością;
6) znajomością języka obcego, zwłaszcza angielskiego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) curriculum vitae ze zdjęciem oraz zawierające przebieg nauki, pracy zawodowej, numer telefonu do kontaktu lub adres mailowy;
2) list motywacyjny;
3) kserokopię dyplomu potwierdzającą ukończenie studiów wyższych lub uzyskanie wykształcenia wyższego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w rozdziale I ust. 1 punkty      5 i 6 - mogą być kserokopie dokumentów (między innymi świadectwa pracy, akty powołania, w przypadku kandydata pozostającego w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia), wypisy ze stosownych ewidencji lub rejestrów potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej – w przypadku kserokopii dokumentów mogą być one poświadczone za zgodność przez kandydata;
5) oświadczenia kandydata o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego;
b) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
c) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w gminnych spółkach prawa handlowego;
e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby  przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
6) opracowaną na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju spółki;
7) w przypadku kandydata posiadającego certyfikat kompetencji zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) oryginał lub jego kserokopia potwierdzona za zgodność przez kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-08 15:00:00
b. Sposób:
Zgłoszenie można przesłać pocztą na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Iławie ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława, lub złożyć osobiście w siedzibie spółki, w zamkniętej podpisanej kopercie z dopiskiem ”Konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu ZKM Iława Sp. z o. o.”, w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki.

 
c. Miejsce:
Zgłoszenie można przesłać pocztą na adres: Zakład Komunikacji Miejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Iławie ul. Wojska Polskiego 29, 14-200 Iława, lub złożyć osobiście w siedzibie spółki, w zamkniętej podpisanej kopercie z dopiskiem ”Konkurs na kandydata na Prezesa Zarządu ZKM Iława Sp. z o. o.”, w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby spółki.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Drzystek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-24 10:51:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Łyndo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-24 10:58:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21 12:32:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony