ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 210.4.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 210.4.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2019-05-28

Ogłoszono dnia: 2019-05-28

Termin składania dokumentów: 2019-06-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: 210.4.2019

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. staż pracy - minimum 3 lata,
 6. wykształcenie – wyższe.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  1. Prawo zamówień publicznych,
  2. o samorządzie gminnym,
  3. Kodeksu postępowania administracyjnego,
  4. o pracownikach samorządowych,
  5. o finansach publicznych,
  6. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 2. doświadczenie zawodowe: wskazane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej, doświadczenie w pracy w administracji samorządowej w zakresie zamówień publicznych,
 3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 4. inne:
  1. wykształcenie kierunkowe z zamówień publicznych,
  2. biegła obsługa komputera – znajomość pakietu biurowego Microsoft Office.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowy zakres obowiązków służbowych:
 1. Koordynowanie zamówień publicznych w Urzędzie i organizowanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, ogłaszanych i bezpośrednio nadzorowanych przez Burmistrza jako kierownika zamawiającego,
 2. Prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu i wdrażanie w życie zmian w obowiązujących przepisach z zakresu zamówień publicznych,
 3. Czuwanie nad właściwym przebiegiem procedur określonych przepisami ustawy realizowanych przez Wydziały,
 4. Przygotowywanie propozycji organizacji systemu zamówień publicznych w Urzędzie,
 5. Przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez przedstawianie:
  1. propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia,
  2. projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z projektem umowy,
  3. projektu zaproszenia do udziału w postępowaniu zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,
  4. projektu ogłoszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. Prowadzenie dokumentacji postępowania określonej w ustawie i przepisach odrębnych,
 7. Realizowanie czynności zmawiającego w ramach procedur odwoławczych przewidzianych w ustawie,
 8. Przekazywanie do publikacji ogłoszeń w mediach, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej,
 9. Przekazywanie po zatwierdzeniu przez Burmistrza SIWZ, wniosków, ogłoszeń informacji i odpowiedzi oraz innych dokumentów przygotowywanych przez Komisję Przetargową,
 10. Przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach zamówień publicznych,
 11. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 12. Obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Przetargowej.
Zakres odpowiedzialności pracownika:
Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów.
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1458 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
 2. praca w wymiarze 1 etatu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                      i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”.
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-10 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora –Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 10 czerwca 2019r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora –Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 10 czerwca 2019r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-28 14:20:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-28 14:22:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-26 11:51:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony