ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: .Drukuj informację Ogłoszenie numer: .

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. zamówień publicznych i księgowości

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2013-04-22

Ogłoszono dnia: 2013-04-22 przez Irena Kasprzycka

Termin składania dokumentów: 2013-05-06 00:00:00

Nr ogłoszenia: .

Zlecający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydat powinien spełnić następujące wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • przynajmniej 3-letni staż pracy, w tym w księgowości; 
Dodatkowo kandydat:
 • musi posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie może być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zamówień publicznych,
 • dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych (ustawa Prawo Zamówień Publicznych i akty wykonawcze), kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość zasad klasyfikacji budżetowej
 • odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, ciągłe samodoskonalenie, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej ustawą Prawo Zamówień Publicznych i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
 • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów, korespondencji w postępowaniu, itp.
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z konkursami ogłaszanymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • sporządzanie zestawień dochodów budżetowych
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej MOPS Iława
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku, o które kandydat się ubiega.
 7. Oświadczenie o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ewentualnie referencje i opinie.
 9. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.)”.
 
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Dokumenty określone w poz. 1, 2, 6, 7 i 9 muszą być podpisane przez kandydata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-05-06 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6a, 14 -200 Iława lub składać osobiście w sekretariacie MOPS w Iławie, pokój 113, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych i księgowości, adres i telefon składającego ofertę, w terminie do dnia 06.05.2013 r. do godziny 1500.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Iława (www.bipumilawa.eline5.serwery.pl, zakładka –  zakładka – Ogłoszenia o naborze) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6a.
 
Informacji na temat naboru udziela pani Anita Machnij pod nr telefonu (089) 649-97-26
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Grunwaldzka 6a, 14 -200 Iława lub składać osobiście w sekretariacie MOPS w Iławie, pokój 113, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych i księgowości.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Kasprzycka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Irena Kasprzycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-22 21:17:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Rynkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-22 21:18:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Rynkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-28 12:21:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony