ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 120.7.2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 120.7.2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Podatków i Opłat

Data udostępnienia: 2023-01-30

Ogłoszono dnia: 2023-01-30

Termin składania dokumentów: 2023-02-13 14:30:00

Nr ogłoszenia: 120.7.2023

Zlecający: Burmistrz Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe (preferowane: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne),
 6. staż pracy - minimum 5 lat
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
- ordynacja podatkowa,
- o podatku od towarów i usług,
- o finansach publicznych,
- o podatku rolnym,
- o podatku leśnym,
- o gospodarce nieruchomościami,
- prawo budowlane,
- o swobodzie działalności gospodarczej,
- o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
- o opłacie skarbowej
- o podatkach i opłatach lokalnych,
     - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
     - o samorządzie gminnym,
              - kodeks postępowania administracyjnego,
              - o ochronie danych osobowych,
              - o dostępie do informacji publicznej,
2) doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
3) predyspozycje osobowościowe – uczciwość, staranność, rzetelność, punktualność, umiejętność pracy w zespole i nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem,
4)  inne – biegła znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft Office).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowy zakres obowiązków służbowych:
 1. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i określeniem wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych, opłaty od psów.
 2. Przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie rzetelności danych zawartych w deklaracjach, a stanowiących podstawę opodatkowania nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych.
 3. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej na podstawie wydanych decyzji.
 4. Sporządzanie za dany rok budżetowy w terminie do 31 maja roku następnego wykazów osób prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg i pomocy publicznej.
 5. Ustalanie stanów majątkowych podatników w związku ze złożonymi podaniami o umorzenie zaległości, rozłożenie na raty należności, odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości.
 6. Opracowywanie projektów decyzji w sprawie stosowania ulg w podatkach.
 7. Przygotowywanie dokumentów i przekazywanie ich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przypadku złożonych odwołań.
 8. Sporządzanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz projektów Uchwał Rady Miejskiej w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku pracy.
 9. Podejmowanie czynności zmierzających do ściągnięcia należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób prawnych takich jak: wystawianie wezwań, upomnień, tytułów wykonawczych, hipotek, zastawów
 10. Wydawanie postanowień o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
 11. Przygotowanie dokumentów do archiwum na stanowisku Inspektora.
Zakres odpowiedzialności pracownika:     
 1. Przestrzeganie ustawy - Ordynacja podatkowa
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych
  z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów.
 6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
 7. Prawidłową realizację zadań ujętych w zakresie obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
 2. praca w wymiarze: 1 etat
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-02-13 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Inspektora – Wydział Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 13 lutego 2023r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Inspektora – Wydział Podatków i Opłat w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 13 lutego 2023r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
 1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

1. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
2. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-30 20:02:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Zagajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-30 20:12:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-01 16:04:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony