ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 120.23.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 120.23.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budżetu i Finansów

Data udostępnienia: 2022-06-10

Ogłoszono dnia: 2022-06-10

Termin składania dokumentów: 2022-06-22 14:30:00

Nr ogłoszenia: 120.23.2022

Zlecający: Burmistrz Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe
 6. staż pracy - minimum 5 lata
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
- o podatku od towarów i usług,
- o samorządzie gminnym,
- o finansach publicznych,
- o rachunkowości,
- o podatkach i opłatach lokalnych,
- o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2) doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w księgowości jednostki budżetowej.
3) predyspozycje osobowościowe – uczciwość, staranność, rzetelność, punktualność, umiejętność pracy w zespole i nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem.
4)  inne – biegła znajomość obsługi komputera ( Windows, Microsoft Office).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowy zakres obowiązków służbowych:
 1. Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów osób fizycznych za przekształcenie na własność prawa wieczystego użytkowania gruntów osób fizycznych, za dzierżawę, sprzedaż i najem mienia komunalnego oraz innych opłat związanych z gospodarką mienia komunalnego.
 2. Prowadzenie ewidencji wierzycieli należności.
 3. Bieżąca kontrola terminowości wpłat należności i podejmowanie czynności zmierzających do przymusowego ściągania należności poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych.
 4. Ustalanie na podstawie ewidencji księgowej niezbędnych danych do sprawozdań budżetowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z zakresu realizacji dochodów.
 5. Naliczanie podatku VAT i terminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym oraz prowadzenie niezbędnych ewidencji w zakresie tego podatku.
 6. Wystawianie faktur VAT z tytułu należności budżetowych objętych naliczeniem podatku VAT.
 7. Prowadzenie rozliczeń z tytułu centralizacji VAT.
 8. Sporządzanie i przekazywanie administratorowi gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych, co miesiąc wykazu dokonanych wpłat na rachunek Urzędu Miasta należności z tytułu dzierżawy nieruchomości.
 9. Prowadzenie postępowań w sprawie umorzeń podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilno -prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.
Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Przestrzeganie ustawy o podatku od towarów i usług
 2. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 3. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
 5. Prawidłową realizację zadań ujętych w zakresie obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
 2. praca w wymiarze: 1 etat
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1. Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”
2. Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-06-22 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko –inspektora – Wydział Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 22 czerwca 2022r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko –inspektora – Wydział Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 22 czerwca 2022r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
 1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

1. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
2. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-10 14:47:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Zagajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-10 14:52:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-27 13:16:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony