ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 120.11.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 120.11.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu

Data udostępnienia: 2021-04-09

Ogłoszono dnia: 2021-04-09

Termin składania dokumentów: 2021-04-22 14:30:00

Nr ogłoszenia: 120.11.2021

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe (preferowane kierunki: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne lub urbanistyka),
 6. staż pracy - minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe
1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
     a) Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
     b) Ustawy o samorządzie gminnym
     c) Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytków
     d) Kodeksu postępowania administracyjnego
     e) Ustawy o gospodarce nieruchomościami
     f) Ustawy Prawo zamówień publicznych
     g) o dostępie do informacji publicznej
2. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym w tym równeiż w pracy z mpzp.
3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność interpretacji przepisów
4. inne: biegła obsługa komputera – znajomość programów (Windows, Microsoft Office, Ewmapa, Ewopis, Geoportal.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowy zakres obowiązków służbowych
 1. Przygotowywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
 2. Opracowywanie pisemnych zaświadczeń oraz informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
 3. Opiniowanie projektów podziałów nieruchomości
 4. Udzielenie zainteresowanym ustnych informacji dotyczących przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.
 5. Koordynowanie i obsługa działań związanych z trybem formalno-prawnym sporządzania miejscowych planów.
 6. Analiza potrzeb opracowywania zmian planu zagospodarowania przestrzennego m. Iławy
 7. Zlecanie opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy.
 8. Zlecania opracowań zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zabytkami w tym gminny program opieki nad zabytkami.
 10. Wydawanie zaświadczeń o numeracji budynków,
 11. Nadzór nad umieszczaniem i utrzymaniem tablic z nazwami ulic i placów,
 12. Przygotowywanie uchwał w sprawie nazw ulic i zmiany numeracji,
 13. Opłaty planistyczne i adiacenckie
 14. Decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości
 15. Gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z planami miejscowymi, przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (również uchylonych i nieobowiązujących), prowadzenie archiwum w tym zakresie.
 16. Zlecanie innych niezbędnych opracowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
 17. Współpraca z instytucjami publicznymi.
Zakres odpowiedzialności pracownika
Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów.
 3. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 4. Terminowe i prawidłowe opracowywanie planów i programów, prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów,
 5. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 6. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe;
 2. praca w wymiarze: 1 etat.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. udokumentowane minimum 3-letniego doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z planowaniem przestrzennym.
 4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”
 
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-04-22 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor – Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 22 kwietnia 2021r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor – Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 22 kwietnia 2021r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
     1) informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
     2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-09 12:32:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Zagajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-09 13:00:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-12 15:25:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony