ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 120-34/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 120-34/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Młodszy Referent

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Budżetu i Finansów

Data udostępnienia: 2020-10-01

Ogłoszono dnia: 2020-10-01

Termin składania dokumentów: 2020-10-16 14:30:00

Nr ogłoszenia: 120-34/2020

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – min. średnie o kierunku kształcenia zawodowego: ekonomiczny, administracyjny lub rachunkowość, wyższe / podyplomowe o profilu: rachunkowość,  ekonomia, marketing i zarządzanie, administracja,
 6. staż pracy - minimum 1 rok.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  1.  znajomość w szczególności ustaw
  2. o samorządzie gminnym
  3. o finansach publicznych
  4. o rachunkowości
  5. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 2. doświadczenie zawodowe – doświadczenie w pracy w księgowości jednostki budżetowej,
 3. predyspozycje osobowościowe – uczciwość, staranność, rzetelność, punktualność, umiejętność pracy w zespole i nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem
 4. inne – biegła znajomość obsługi komputera (Windows, Microsoft Office)

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.  Obsługa kasy w tym sporządzanie raportów kasowych, dokonywanie wpłat i wypłat.
 2. Odprowadzanie gotówki do banku.
 3. Rozliczanie i odprowadzanie prowizji z inkasa opłaty targowej i skarbowej.
 4. Prowadzenie ewidencji wpływów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych. Terminowe odprowadzanie na rachunek dysponenta części budżetowej pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu. Sporządzenie kwartalnych sprawozdań Rb 27 ZZ, Rb ZN
 5. Prowadzenie ewidencji, rozliczanie wydawanie druków ścisłego zarachowania
 6. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie ZFŚS.
 7. Prowadzenie analityki konta 201, 225, 229, 231, 245, 030 i 200.
 8. Przyjmowanie do kasy gotówki w formie depozytu , prowadzenie ewidencji przyjęcia i wydania depozytów  w rejestrze
 9. Przygotowanie dokumentów do archiwum na stanowisku kasy oraz na stanowisku Inspektora ds. księgowości jednostki.
Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Odpowiedzialność materialna za powierzone środki pieniężne, papiery wartościowe, depozyty oraz inne dokumenty przechowywane w kasie
 2. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 3. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
 5. Prawidłową realizację zadań ujętych w zakresie obowiązków służbowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe, program do obsługi kasy „KASA”
2. praca w wymiarze: 1 etat

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1.  wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”
Dokumenty dodatkowe:
 1.  list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 4. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-10-16 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Młodszego Referenta - Wydział Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 14 października 2020r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Młodszego Referenta - Wydział Budżetu i Finansów w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 16 października 2020r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  1.   informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-01 18:46:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Przemysław Łyndo
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-01 18:59:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-26 09:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2287 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony