ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 210-28.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 210-28.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Data udostępnienia: 2020-08-11

Ogłoszono dnia: 2020-08-11

Termin składania dokumentów: 2020-08-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 210-28.2020

Id ogłoszenia: 210-28.2020

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
 6. staż pracy - minimum 3 lata
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  1. o samorządzie gminnym
  2. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  3. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  4. o przeciwdziałaniu narkomanii
  5. o finansach publicznych
  6. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  7. Kodeks postępowania administracyjnego,
  8. Prawo zamówień publicznych
 2. doświadczenie zawodowe – doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów unijnych lub projektów finansowanych z innych źródeł,
 3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysokie kompetencje komunikacyjne, wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 4. inne – biegła znajomość obsługi komputera ( Windows, Microsoft Office)

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 2. Prowadzenie dokumentacji finansowej i nadzór nad realizacją umów i zakupów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki w sferze finansowej.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówień publicznych dotyczących działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych do których ma zastosowanie ustawa PZP.
 4. Przygotowywanie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części dotyczącej finansów
 5. Organizacja pracy osoby pełniącej rolę konserwatora budynku oraz koordynacja prac dla firm zewnętrznych wykonujących usługi porządkowe, naprawcze, remontowe, konserwacyjne.
 6. Nadzór nad właściwym stanem technicznym budynku, pomieszczeń i terenu wokół budynku oraz bieżące prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 7. Nadzór na zabezpieczeniem mienia oraz współpraca z firmami zewnętrznymi wykonującymi usługi konserwacyjne systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych.
 8. Współpraca z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w zakresie przygotowania Ośrodka do zastępczego funkcjonowania Ratusza.
 9. Ustalania harmonogramu wykorzystania pomieszczeń w Ośrodku oraz bieżący monitoring stanu technicznego: sprzętu komputerowego, audiowizualnego i kopiującego.
 10. Prowadzenie księgi inwentarzowej oraz nadzór nad wywieszkami inwentarzowymi w pomieszczeniach z obowiązkiem ich aktualizacji.
 11. Nadzór nad wewnętrznym zbiorem księgowym w biblioteczce Ośrodka.
 12. Udział w przygotowaniach i obsługa strony technicznej podczas szkoleń, spotkań, narad organizowanych przez Ośrodek.
 13. Realizacja zakupów materiałów oraz usług niezbędnych do prawidłowej realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki.
 14. Współpraca z osobą odpowiedzialną za Ochronę Danych Osobowych w zakresie zadań realizowanych w Ośrodku.
Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Terminowe i prawidłowe opracowywanie planów i programów, prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów,
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca na stanowisku wyposażonym w standardowy sprzęt komputerowy,
 2. praca w wymiarze 1 etatu.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosiła poniżej 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wymagane dokumenty niezbędne:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
  2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
  3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
  4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”.
 2. Dokumenty dodatkowe:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  4. kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-27 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 27 sierpnia 2020r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 27 sierpnia 2020r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Edyta Perges
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-11 10:26:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-11 10:34:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-30 07:48:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony