ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: -Drukuj informację Ogłoszenie numer: -

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. sportu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Data udostępnienia: 2019-06-28

Ogłoszono dnia: 2019-06-28 przez

Termin składania dokumentów: 2019-07-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: -

Zlecający: Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Staż pracy - minimum 2 lata.
 3. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 6. Wykształcenie wyższe
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Preferowane wykształcenie  o kierunku wychowanie fizyczne.
 2. Znajomość zagadnień dotyczących sportu.
 3. Umiejętność organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
 4. Znajomość przepisów gier sportowych.
 5. Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawa o sporcie, ustawa o pracownikach samorządowych.
 6. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office.
 7. Znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym.
 8. Komunikatywność i umiejętność współpracy z ludźmi.
 9. Predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizacja i przeprowadzanie imprez organizowanych lub współorganizowanych przez ICSTiR.
 2. Inicjowanie imprez sportowych.
 3. Wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
 4. Bieżąca obsługa klientów.
 5. Obsługa urządzeń biurowych.
 6. Opieka nad mieniem będącym w zarządzie ICSTiR.
 7. Prawo jazdy kat. B

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy ( do pobrania: załącznik nr 1pdf)
 2. List motywacyjny.
 3. C.V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska).
 4. Kopie dokumentów  poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia.
 5. Kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zatrudnienia. (potwierdzające wymagany staż pracy).
 6. Oświadczenie kandydata o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zajmowania niniejszego stanowiska. (druk oświadczeń pkt 6-8 w załączniku nr 2 pdf)
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 3 pdf)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-10 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju
nr 119 Hali Sportowo-Widowiskowej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Inspektor ds. sportu”
w ICSTiR.
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju
nr 119 Hali Sportowo-Widowiskowej Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
z dopiskiem: Nabór na stanowisko „Inspektor ds. sportu”
w ICSTiR.

VII. Informacje dodatkowe:

 Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
 1. Informację  o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 2.  Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku. 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony