ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 210.2.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 210.2.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych

Data udostępnienia: 2019-03-19

Ogłoszono dnia: 2019-03-19

Termin składania dokumentów: 2019-04-02 14:30:00

Nr ogłoszenia: 210.2.2019

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe o kierunku informatycznym bądź wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku stosownie do opisu stanowiska w niniejszym ogłoszeniu,
 6. minimum 3-letnie doświadczenie w pracy administrowania sieciami teleinformatycznymi (przełączników, routerów, firewalli, macierzy, systemów NAS i towarzyszących im systemów informatycznych)
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  1. o samorządzie gminnym,
  2. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  3. o dostępie do informacji publicznej.
  4. o ochronie danych osobowych,
  5. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
  6. o zamówieniach publicznych,
  7. Kodeksu postępowania administracyjnego,
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
  9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.,
 2. certyfikaty, kursy, szkolenia stwierdzające umiejętności administrowania sieciami teleinformatycznymi,
 3. kursy, szkolenia związane z ochroną danych osobowych,
 4. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, zdolność do pracy w zespole, wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 5. kompetencje i doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji IODO (ABI).
 6. inne – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zarządzanie zasobami informatycznymi Urzędu, w tym:
  1. administracja sieci teleinformatycznej Urzędu: instalacja i konfiguracja urządzeń sieci - przełączników, routerów, firewalli, macierzy, systemów NAS i towarzyszących im systemów informatycznych,
  2. administrowanie serwerami Urzędu i dokonywanie ich bieżących przeglądów i konserwacji,
  3. instalacja i konfiguracja nowo zakupionego sprzętu komputerowego,
  4. wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu,
  5. prowadzenie bieżącej konserwacji i spraw związanych z naprawami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi sprzętu komputerowego,
  6. kontakt z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług, np.: dostępu do Internetu,
  7. prowadzenie ewidencji sprzętu w urzędzie.
 2. Zarządzanie oprogramowaniem Urzędu, w tym
  1. administrowanie użytkownikami systemów komputerowych, baz danych i aplikacji,
  2. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień dostępu do systemów komputerowych i baz danych,
  3. instalacja i konfiguracja oprogramowania komputerowego,
  4. wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych aplikacji bazodanowych i użytkowników komputerów lokalnych.
  5. weryfikacja legalności  i prowadzenie ewidencji oprogramowania w urzędzie,
  6. konfiguracja i monitorowanie oprogramowania zabezpieczającego (oprogramowanie antywirusowe itp.) oraz aktualizacji oprogramowania
 3. Prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych oraz eksploatacji wdrożonych programów komputerowych.
 4. Prowadzenie postępowań dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 5. Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania.
 6. Opracowywanie corocznych założeń do projektu budżetu w zakresie wydatków związanych z zadaniami na stanowisku ds. informatyki.
 7. Identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.
 8. Opracowywanie projektów i wdrażanie przepisów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych Urzędu.
 9. Administrowanie dostępem do sieci monitoringu wizyjnego wewnętrznego Urzędu.
 10. Administrowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 11. Współpraca z dostawcami oprogramowania i sprzętu w zakresie dostosowywania systemów komputerowych oraz działalności Urzędu z zakresu informatyzacji do wymagań określonych w przepisach prawa.
 12. Wspieranie informatyczne akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych.
 13. Zarządzanie dostępem użytkowników do konta platformy e-PUAP Urzędu.
 14. Zarządzanie dostępem użytkowników do sieci SRP (systemu Rejestrów Państwowych) w zakresie:
  1. LAS – Lokalny Administrator Systemu
  2. LAR – Lokalny Administrator Ról
 15. Zagadnienie związane z ochroną danych osobowych,Zarządzanie siecią telefoniczną Urzędu Miasta Iławy

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zakres odpowiedzialności pracownika:
Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów
 4. .Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.168 z późn. zm.) w zakresie powierzonych zadań.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
 2. praca w wymiarze 1 etatu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy)
 4. udokumentowanie minimum 3-letniego doświadczenia w pracy administrowania sieciami teleinformatycznymi,
 5. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”.
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-04-02 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora - Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 02 kwietnia 2019r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Inspektora - Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 02 kwietnia 2019r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta Iławy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-19 14:13:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-19 14:20:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-24 18:31:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony