ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 210.2.2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 210.2.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy-OPPUiPR

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Data udostępnienia: 2017-09-28

Ogłoszono dnia: 2017-09-28 przez Burmistrz Miasta Iławy

Termin składania dokumentów: 2017-10-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: 210.2.2017

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe,
 6. biegła obsługa komputera – (System Windows, Microsoft Office),
 7. znajomość systemu zarządzania treścią (CMS –   preferowany system JOOMLA).
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  • o samorządzie gminnym
  • o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • o przeciwdziałaniu narkomanii
  • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej w zakresie wymienionym w podstawowym zakresie obowiązków służbowych,
 3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, zdolność do pracy w zespole, wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 4. inne:
  • znajomość programu LibreOffice,
  • znajomość oprogramowania firmy Sygnity „POMOST" do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego,
  • mile widziana  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowy zakres obowiązków służbowych:
 1. Prace administracyjno-biurowe w Ośrodku,
 2. Obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego,
 3. Obsługa programu POMOST,
 4. Prowadzenie ewidencji osób korzystających z pomocy,
 5. Udział w przygotowaniach i obsługa techniczna szkoleń, spotkań, narad organizowanych przez Ośrodek,
 6. Prowadzenie strony internetowej Ośrodka,
 7. Podstawowa obsługa i zarządzanie siecią internetową w Ośrodku,
 8. Wspieranie działań profilaktyczno-wychowawczych grup młodzieżowych, stowarzyszeń, szkół  i innych instytucji w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych,
 9. Współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych,
 10. Obsługa techniczna sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu Ośrodka.
Zakres odpowiedzialności pracownika:
 
Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów.
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1311) w zakresie powierzonych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
 2. praca w wymiarze 1 etatu.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-10 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora w Ośrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 10 października 2017 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 10 października 2017 r. do godziny 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  • informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony