ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą

Data udostępnienia: 2015-01-20

Ogłoszono dnia: 2015-01-20 przez Młotkowska Wiesława

Termin składania dokumentów: 2015-01-30 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Id ogłoszenia: Decyzja nr 210.1.2015

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. staż pracy - minimum 5 lat w tym co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami stanowiska, którego dotyczy nabór,
 6. wykształcenie – wyższe
 7. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
  • o samorządzie gminnym,
  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • o finansach publicznych,
  • o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • o usługach turystycznych,
  • Prawo prasowe,
  • o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w pracy w administracji publicznej, promocji, turystyce oraz w kierowaniu zespołem,
 3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysokie kompetencje komunikacyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 4. inne – biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów Windows, Microsoft Office), mile widziana znajomość innych języków obcych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompleksowa promocja Miasta (gospodarcza, turystyczna, inwestycyjna), w kraju i zagranicą oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych, turystycznych i inwestycyjnych.
 2. Opracowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych o Mieście.
 3. Administrowanie i aktualizacja oficjalnego serwisu internetowego Miasta.
 4. Organizacja i obsługa kontaktów zagranicznych i krajowych Rady i Burmistrza, w szczególności z miastami partnerskimi, i współpraca w tym zakresie z instytucjami i organizacjami Polsce.
 5. Kompleksowa organizacja i obsługa wyjazdów zagranicznych Rady i Burmistrza oraz obsługa pobytu delegacji zagranicznych w Mieście.
 6. Prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta.
 7. Prowadzenie rejestru pól biwakowych oraz innych obiektów branży hotelarsko-gastronomicznej.
 8. Monitorowanie potrzeb turystów, analizowanie ruchu turystycznego oraz sporządzaniem sprawozdań i analiz.
 9. Nadzór nad prowadzeniem Biura Informacji Turystycznej, z wyłączeniem działalności związanej ze sprzedażą pamiątek i gadżetów z Iławy.
 10. Realizacja polityki informacyjnej organów Miasta i współpraca z mediami.
 11. Przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz ogłoszeń dla mediów.
 12. Zapewnianie udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencję mediów oraz zamieszczanie sprostowań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe,
 2. praca w wymiarze 1 etatu.

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy (pobierz kwiestionariusz osobowy),kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 2. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 3. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1202)”
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-01-30 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Miasta Iławy”
c. Miejsce:
bezpośrednio w pokoju 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do dnia 30 stycznia 2015 r. do godz. 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
  • informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
 3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Młotkowska Wiesława
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta Iławy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-20 12:28:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-20 12:30:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Rynkowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-17 13:44:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony