ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 0050-46/2014Drukuj informację Ogłoszenie numer: 0050-46/2014

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Iławie

Miejsce pracy: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Gen. Wł. Andersa 7

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

Data udostępnienia: 2014-05-23

Ogłoszono dnia: 2014-05-23 przez Burmistrz Miasta Iławy

Termin składania dokumentów: 2014-06-05 15:00:00

Nr ogłoszenia: 0050-46/2014

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Do  konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko  kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach  publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).  
  1. jest nauczycielem  mianowanym lub dyplomowanym, który:
   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania  albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat  pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed  powierzeniem stanowiska dyrektora;
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. -  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz.191), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. z 2012r.  poz. 572  z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu  postępowanie dyscyplinarne;
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 ustawy z dn. 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za  naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 168);
  2. niebędąca nauczycielem, która: 
   1. posiada obywatelstwo polskie,  z zastrzeżeniem, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
   2. ukończyła studia magisterskie;
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
   4. ma pełną zdolność  do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   6. spełnia wymagania określone w pkt.1 ppkt. 2, 5, 7 i 9

V. Wymagane dokumenty:

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją  funkcjonowania i rozwoju szkoły;
  2. poświadczoną  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela       akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
  5. oryginały lub poświadczone  przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów  wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo  skarbowe;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkamipublicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168);
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a  ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o  dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r.   poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia       nauczyciela mianowanego  lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenydorobku  zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r.  poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z  dnia  27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  15. oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 
 2. Informujemy, iż na żądanie organu prowadzącego kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt. 2, 4, 5, 11, 12  niniejszego ogłoszenia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-06-05 15:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać:
w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
 
„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA”
……………………………....w  ……………
(nazwa szkoły)                     (miejscowość)
 
- w terminie  14  dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do  5 czerwca  2014r. do godz. 15oo       na adres:
                                        BURMISTRZ  MIASTA   W  IŁAWIE    ul. Niepodległości 13
- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu dokumentów )
- osobiście w sekretariacie Burmistrza Miasta Iławy ul. Niepodległości 13 p. 312
Bliższych informacji udziela   -   Zofia  Syguła      tel.  89 649 0116
c. Miejsce:
- osobiście w sekretariacie Burmistrza Miasta Iławy ul. Niepodległości 13 p. 312

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez   Burmistrza Miasta Iławy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegóły ogłoszenia o konkursie na kandydata na dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Iławie i Gimnazjum
 
Samorządowego Nr 1 w Iławie znajdują w zakładce oktualności  - ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza z dnia . 23 maja 2014r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Miasta Iławy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta Iławy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-27 08:38:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Rynkowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-27 08:57:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-17 13:31:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony