ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 120.24.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 120.24.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu

Data udostępnienia: 2022-06-15

Ogłoszono dnia: 2022-06-15

Termin składania dokumentów: 2022-06-28 14:30:00

Nr ogłoszenia: 120.24.2022

Id ogłoszenia: 120.24.2022

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, ekonomia, administracja),
 6. staż pracy - minimum 3-letni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
 1. o samorządzie gminnym
 2. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Prawo budowlane
 4. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.)
 5. Kodeksu postępowania administracyjnego
 1. doświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej w zakresie wymienionym w podstawowym zakresie obowiązków służbowych, umiejętność czytania dokumentacji projektowych, znajomość zasad przedmiarowania i kosztorysowania robót,
 2. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, systematyczność, wysoka kultura osobista
 3. uprawnienia - mile widziane uprawnienia budowlane uprawniające do kontroli, nadzorowania oraz kierowania robotami w branży konstrukcyjno- budowlanej lub drogowej.
 4. inne: biegła obsługa komputera, znajomość programów (Windows, Microsoft Office, Ewmap), prawo jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udział w przygotowywaniu dokumentów strategicznych, planistycznych (np. strategia rozwoju miasta, wieloletnich planów inwestycyjnych).
 2. Realizacja inwestycji i remontów wykonywanych przez Urząd, w tym programowanie, współpraca
  z projektantami, przygotowywanie umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbiorów
  i przekazywania do eksploatacji.
 3. Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy.
 4. Pozyskiwanie i analiza informacji w zakresie możliwości realizacji projektów w formule PPP, inicjowanie działań inwestycyjnych w ramach PPP.
 5. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych i doprowadzanie do zawarcia umowy finansowej.
 6. Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień w celu przeprowadzenia postępowań                         o zamówieniu publicznym.
 7. Nadzór nad realizacją procesu budowlanego oraz sposobem pełnienia nadzorów inwestorskich                  w oparciu o zawarte umowy na wykonanie robót budowlanych.
 8. Przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów do wnioskowania o płatności z funduszy unijnych.
 9. Współpraca z instytucjami publicznymi.
   
Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych
  z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów.
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.289) w zakresie powierzonych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe;
 2. praca w wymiarze: 1 etat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1. Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1                   w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”
  1. Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-06-28 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor – Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 28 czerwca 2022r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Inspektor – Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 28 czerwca 2022r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
 1. informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
  1. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
  2. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony