ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 120.33.2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 120.33.2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miasta Iławy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Planowania Inwestycji i Monitoringu

Data udostępnienia: 2021-10-13

Ogłoszono dnia: 2021-10-13

Termin składania dokumentów: 2021-10-26 14:30:00

Nr ogłoszenia: 120.33.2021

Zlecający: Urząd Miasta Iławy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
 5. wykształcenie – wyższe (preferowany kierunek lub specjalność: administracja, budownictwo, geodezja lub inne pokrewne techniczne)
 6. staż pracy - co najmniej 5-letni staż pracy w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami stanowiska, którego dotyczy nabór.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
1. znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw:
 • o samorządzie gminnym,
 • Prawo budowlane,
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • o finansach publicznych,
2. oświadczenie zawodowe – wskazane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej w zakresie wymienionym w podstawowym zakresie obowiązków służbowych.
3. predyspozycje osobowościowe – kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy
4. inne: biegła obsługa komputera – znajomość programów (Windows, Microsoft Office, Ewmap)

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowy zakres obowiązków służbowych:
do właściwości i zadań Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu należy prowadzenie całości spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Miasta, planowaniem inwestycyjnym, realizowaniem inwestycji oraz monitoringiem inwestycji zrealizowanych, a w szczególności:
 1. analizowanie stanu zagospodarowania przestrzennego Miasta, uzbrojenia terenu oraz stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 2. realizowanie zadań związanych z gospodarką przestrzenną zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 3. opracowywanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości wymagających wydzielenia dróg publicznych, o ile ich rozgraniczenie nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. wydawanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości,
 6. opiniowanie terenów i obiektów przeznaczonych do sprzedaży lub wydzierżawienia
 7. realizowanie zadań związanych z ochroną zabytków,
 8. programowanie procesów rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej Miasta,
 9. opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,
 10. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta,
 11. proponowanie zakresu opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach,
 12. przygotowywanie planów inwestycji od strony rzeczowo - finansowej,
 13. koordynowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych,
 14. przygotowywanie materiałów do przeprowadzania przetargów na wybór wykonawców zadań przewidzianych do realizacji,
 15. tworzenie, koordynowanie i monitorowanie realizacji strategii programów rozwojowych Miasta oraz ich aktualizacja,
 16. programowanie rozwoju infrastruktury w oparciu o prognozy opracowane przez właścicieli sieci infrastruktury technicznej,
 17. przygotowywanie i opracowywanie projektów do strukturalnych programów pomocowych z Unii Europejskiej i innych podmiotów,
 18. realizacja, rozliczanie, ewaluacja i monitoring inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych,
 19. gromadzenie informacji o programach, środkach i funduszach pomocowych Unii Europejskiej wspierających działalność samorządów lokalnych i innych organizacji,
 20. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy,
 21. przygotowywanie propozycji dotyczących zadań Miasta kwalifikujących się do finansowania ze środków unijnych,
 22. koordynowanie wdrażania Lokalnego  lub Gminnego Programu Rewitalizacji, pozyskiwanie i analiza informacji w zakresie możliwości realizacji projektów w formule PPP, inicjowanie działań inwestycyjnych w ramach PPP.
Zakres odpowiedzialności pracownika:
      Pracownik odpowiedzialny jest za:
 1. Ochronę danych osobowych zgromadzonych na stanowisku oraz tych, do których pracownik ma dostęp.
 2. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rzetelność wpisów.
 3. Przestrzeganie przepisów KPA, ustaw i innych przepisów prawnych związanych z zakresem czynności oraz instrukcji kancelaryjnej.
 4. Prawidłowe przygotowanie i zdawanie akt do archiwum.
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289) w zakresie powierzonych zadań.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca na stanowisku wyposażonym w monitory ekranowe;
 2. praca w wymiarze: 1 etat.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Iławy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty niezbędne:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 2. kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy) - udokumentowanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywana przez co najmniej 3 lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami stanowiska, którego dotyczy nabór,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach związanych z zatrudnieniem w Urzędzie Miasta Iławy.”
 
Dokumenty dodatkowe:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-10-26 14:30:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Kierownika Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 26 października 2021r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Kierownika Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu w Urzędzie Miasta Iławy” bezpośrednio w pok. 312 (Sekretariat Burmistrza) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława w terminie do 26 października 2021r. do godziny 1430 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe
1. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:
 • informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.
2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
3. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.umilawa.pl) oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w Kancelarii w siedzibie Urzędu Miasta Iławy ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława po przeprowadzonym naborze.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony