ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

1539

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz B

Ogłoszono dnia: przez

Zakres przedmiotowy decyzji: postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni betonu towarowego, hydrotechnicznego pianobetonu i anhydrytu oraz budynku socjalno-biurowego " na działce geodezyjnej nr 37/3 w obrębie 8 w Iławie

Znak sprawy: OŚ.6220.5.2019

Data wydania: 2019-05-20

Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie: Burmistrz Miasta Iławy

Nazwa podmiotu którego dotyczy decyzja: Galbet Iława Sp. z o.o.

Miejsce przechowywania: Urząd Miasta Iława