ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Stanowisko ds. ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2010-05-13 21:23:52

Termin załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administra­cyjnego - w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa

mgr inż. Bogusława Bandelewska

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 13, pokój nr 312 w godzinach pracy, tj. :
poniedziałek - 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek - 715 - 1515

lub pzesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Telefon kontaktowy

089 649-01-56

Adres e-mail

bbandelewska@umilawa.pl

Sposób załatwienia

 • Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Iława na wniosek posiadacza nieruchomości.
 • Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty ustala się w wydanym zezwoleniu.
 • Zezwolenie nie jest wymagane dla drzew i krzewów:
  • w lasach
  • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
  • na plantacjach drzew i krzewów
  • których wiek nie przekracza 10 lat
  • usuwanych w związku z funkcjo­nowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych
  • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciw­powo­dziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciw­powo­dziowego, z wałów przeciw­powodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału
  • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
  • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
  • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
 • Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieru­cho­mości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
 • Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Miejsce odbioru

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pok. 214 tel. 089 649 01 57

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek do pobrania : druk do pobrania - w formacie .PDF, w formacie .DOC, w formacie .ODT o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zawierający:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 • tytuł prawny władania nieruchomością;
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej działce nieruchomości.
 1. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (np. dzierżawcą), należy dołączyć zgodę właściciela.

Opłaty

 • Usunięcie krzewów: W 2010 roku opłata za usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewami wynosi 222,54 zł.
 • Usunięcie drzew :Opłaty ustala się na podstawie stawki zależnej od gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm.
 
Przykład naliczania opłaty za usunięcie drzewa w 2010 roku:
 

Gatunek drzewa

Stawka zależna od gatunku

Obwód pnia

Współczynnik zależny od obwodu

Opłata

1

2

3

4

  5 = 2 x 3 x 4  

Klon jesionolistny

12,39 zł/cm

150 cm

3,70

6 404,70 zł

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów:
 •  na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie
 •  na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi
 •  w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane
 •  z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości
 • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków
 • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych
 • z grobli stawów rybnych
 • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
 
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Iławy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko do spraw Ochrony Środowiska pok. 218 tel. 089 649 01 56

Podstawa prawna

 • Ustawa z 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
 • Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej