ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej

Szczegóły informacji

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Organizacyjno-Obywatelski

Ogłoszono dnia: 2011-03-03 09:43:57

Termin załatwienia

Poniedziałek 08:00 - 16:00 Wtorek - Piątek 07:15 - 15:15

Osoba kontaktowa

Chorzelewska Justyna, Szczypińska Barbara

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjno-Obywatelski
Adres: ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok. 110

Telefon kontaktowy

(0-89) 649-01-43 lub (089) 649-01-44

Adres e-mail

jchorzelewska@umilawa.pl, bszczypinska@umilawa.pl

Sposób załatwienia

Wnioski o złożeniu informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej można składać w siedzibie Wydziału lub przesłać pocztą listem poleconym (poświadczony notarialnie), w wersji elektroniczne(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Wymagane Dokumenty

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adres przedsiębiorcy,
  • wskazanie okresu na jaki następuje zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej
  • Wniosek o zgłoszenie informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej. (Druk do pobrania) 

Czas realizacji

Nie dłużej niż 14 dni dla zaświadczenia, nie dłużej niż 30 dni dla decyzji.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 19.11.1999r.Prawo Działalności Gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz.1178 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
  • Ustawa z 2 lipca 2004r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm)
« powrót do poprzedniej strony