Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-06-30 09:14:36 przez Arkadiusz Kasiułajtis

W jakim przypadku należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia zamiaru usunięcia dokonuje osoba fizyczna zamierzająca usunąć z nieruchomości, której jest właścicielem (współwłaścicielem) drzewo/drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa/drzew mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.*
* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Kto może dokonać zgłoszenia?

Właściciel (współwłaściciele) nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych zamierzający usunąć drzewo/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Pełnomocnik

Właściciel może działać przez pełnomocnika.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im  pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu Miasta Iławy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Iława, 14-200 Iława,
ul. Niepodległości 13 w Banku Millennium nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
Wzór pełnomocnictwa w załącznikach.

Dokumenty

Zgłoszenie zawierające:
 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego (opcjonalnie nr telefonu kontaktowego) właściciela/współwłaścicieli nieruchomości;
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo/drzewa ma/mają zostać usunięte: adres (nazwę ulicy i nr nieruchomości); nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy;
 • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości;
 • oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.
Wzór zgłoszenia do pobrania w załącznikach.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów

Osobiście – Kancelaria Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 13, pokój nr 211 w godzinach pracy, tj.: poniedziałek: 800-1600, wtorek, środa, czwartek, piątek: 715 - 1515.
Pocztą – na adres: Burmistrz Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Pocztą elektroniczną

Osoba kontaktowa

Krzysztof Blank, tel. 89 649-02-15, e-mail:

Opłata

Usunięcie drzewa/drzew – nie podlega opłacie za usunięcie.
Zgłoszenie – zwolnione z opłaty skarbowej.
Pełnomocnictwo – 17 zł, (udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej).
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia sprawy

Organ (osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta Iławy), w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
 • nazwy gatunku drzewa;
 • obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Po dokonaniu oględzin organ (Burmistrz Miasta Iławy), w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, może przed upływem terminu od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do sprzeciwu w załącznikach.
 
UWAGA! W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie sprzeciwu na usunięcie drzewa/drzew oraz wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Iławy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
W myśl art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2016 r. poz. 2134, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827);

Załączniki