ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Zaświadczenie z Rejestru Dowodów Osobistych zawierające pełny lub w określonym zakresie odpis danych osobowych Wnioskodawcy

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-06 19:31:25 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Osoba kontaktowa

Beata Piekarska, Agnieszka Banasiuk

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjno-Obywatelski Urzędu Miasta Iławy, Dowody Osobiste, pok. 115

Telefon kontaktowy

(89) 649-01-42
(89) 649-01-45

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia nie jest sformalizowany. Wystarczy, aby zawierał:
 • wskazanie osoby, od której pochodzi. Zasadne jest przy tym, aby poza imieniem i nazwiskiem, wniosek uwzględniał również numer PESEL Wnioskodawcy, gdyż daje to pewność właściwej identyfikacji Pytającego w rejestrze i umożliwia wydanie zaświadczenia bez uprzedniego wzywania o dodatkowe dane;
 • adres Wnioskodawcy;
 • zakres danych, jakie zaświadczenie powinno zawierać (zaświadczenie może stanowić pełny odpis przetworzonych danych Wnioskodawcy, bądź zawierać jedynie kilka żądanych informacji).

Złóż wniosek przez Internet

Podanie o wydanie zaświadczenia można przesłać drogą elektroniczną (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Wymagane dokumenty

 • podanie/wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa w wysokości:
 • 17zł za wydanie zaświadczenia,
 • 17zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa  (jeśli wnioskodawca występuje za pośrednictwem pełnomocnika).
Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy uiścić za pośrednictwem:
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miasta Iławy (bez dodatkowych opłat),
 • na rachunek bankowy:
  • Urząd Miasta Iławy
  • ul. Niepodległości 13
  • 14-200 Iława
  • Bank Millennium S.A. Warszawa
  • Nr 02 1160 2202 0000 0000 7045 2838
  • (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy złożyć w chwili dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (zezwolenia, pozwolenia, koncesji) lub złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

Termin i sposób załatwiania

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r. poz. 391).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1827).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 319).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piekarska Beata
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piekarska Beata
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-06 19:30:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-06 19:31:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-06 21:08:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1138 raz(y)