ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Wymiana dowodu osobistego

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-06 19:29:55 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Osoba kontaktowa

Beata Piekarska, Agnieszka Banasiuk

Miejsce załatwienia

Wydział Organizacyjno-Obywatelski Urzędu Miasta Iławy, Dowody Osobiste, pok. 115

Telefon kontaktowy

(89) 649-01-42
(89) 649-01-45

Przykłady prawidłowych zdjęć

 
zobacz pełną informację jak powinno być prawidłowo wykonane zdjęcielink do strony: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszport
 • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry obejmując wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazując wyraźnie oczy zwłaszcza źrenice, przedstawiając osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy z zamkniętymi ustami,
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w nakryciu głowy o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została załączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • dowód osobisty do wglądu,
 • na żądanie organu, do wniosku należy załączyć poświadczenie obywatelstwa polskiego (wydane przez Urząd Wojewódzki) lub skrócony polski akt urodzenia albo skrócony polski akt małżeństwa.

Termin i sposób załatwiania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie na terenie kraju. Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej:
 • wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny
 • osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
 • przy składaniu wniosku nie jest wymagana obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat.
Dowody osobiste wydawane są niezwłocznie po ich otrzymaniu z punktu drukującego tj. z Centrum Personalizacji w Warszawie. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Dowód osobisty wydany małoletniemu odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny.
Dowód osobisty dla osoby ubezwłasnowolnionej odbiera opiekun ustanowiony przez sąd.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby o ile nie była obecna przy składaniu wniosku.
 
Informacje w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych, które nie mogą zgłosić się osobiście do urzędu, można uzyskać pod numerem telefonu: 89 649-01-42, 89 649-01-45.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.( Dz. U. z 2015 r., poz. 212)

Inne informacje

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:
 • od ukończenia 18 roku życia
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Uchylanie się od obowiązku posiadania i wymiany dowodu osobistego zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karą grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Piekarska Beata
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piekarska Beata
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-06 19:28:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-06 19:29:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Przemysław Łyndo
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-21 15:22:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5686 raz(y)