ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-08-25 14:40:22 przez Dariusz Rynkowski

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, (Dz. U. z 2021r. poz. 888 t.j. z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie miasta Iławy o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia go niezwłocznie do Urzędu Miasta Iławy w terminie do 30 czerwca 2022r.
Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Druki zgłoszenia można otrzymać w kancelarii Urzędu Miasta Iławy oraz z Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka ochrona środowiska.
Przypominam również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego.
W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.
Wypełnione druki prosimy składać:
-   do kancelarii Urzędu Miasta Iławy pok. nr 120 (parter, główne wejście do budynku),
-   drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława.

Załączniki