ˆ

Uchwały

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Wyrok
Tytuł aktu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia del. WSA Urszula Wilk (spr.) po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Ol 968/17 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej Iława na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2017 r. nr PN.4131.278.2017 w przedmiocie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Gminy Miejskiej Iława 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Nr aktu prawnego
II.GSK.809/18
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2018-01-16
Grupa tematyczna
Wyrok
Tytuł aktu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tadeusz Lipiński Sędziowie sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora sędzia WSA Piotr Chybicki (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Marta Kudła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Miejskiej Iława na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2017 r., nr PN.4131.278.2017 w przedmiocie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.
Nr aktu prawnego
II.SA/Ol.968/17
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/339/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonychdo spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie miasta Iławy, należnej w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXX/339/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/338/21 w sprawie uznania petycji za bezprzedmiotową
Nr aktu prawnego
XXX/338/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/337/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXX/337/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/336/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXX/336/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/335/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXX/335/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/334/21 w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego mieszkaniowych zasobów Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
XXX/334/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/333/21 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grudziądzkiej.
Nr aktu prawnego
XXX/333/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/332/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXX/332/21
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/331/21 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXX/331/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/330/21 w sprawie przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXX/330/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/329/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo - rowerowego"
Nr aktu prawnego
XXX/329/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/328/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XXX/328/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/327/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XXX/327/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/326/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/326/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/325/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 - 2029
Nr aktu prawnego
XXX/325/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIX/324/21 w sprawie nieuwzględnienia przedmiotowej petycji
Nr aktu prawnego
XXIX/324/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIX/323/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnychna terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXIX/323/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIX/322/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława położonych przy ul. Ziemowita w Iławie
Nr aktu prawnego
XXIX/322/21
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXIX/321/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/321/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji