Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały

Szczegóły informacji

IV/30/11

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: IV

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienni

Data podjęcia/podpisania: 2011-01-12

Tytuł aktu:

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy

Na podstawie:

 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ oraz art. 20 ust. 1 z uwzględnieniem art.27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami/ – Rada Miejska w Iławie po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy, uchwalonym przez Radę Miejską w Iławie uchwałą Nr XXX/431/08 z dnia 17 grudnia 2008r., uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iławy, scalając ustalenia niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Iławie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iławy dla poszczególnych fragmentów miasta , zwanych dalej jednostkami planistycznymi: A - uchwały Nr XXVII/358/2008 z dnia 24 września 2008r., B - uchwały Nr XXVIII/404/2008 z dnia 29 października 2008r., C - uchwały Nr XXVIII/405/2008 z dnia 29 października 2008r., D - uchwały Nr XXVIII/406/2008 z dnia 29 października 2008r., E - uchwały Nr XXVIII/407/2008 z dnia 29 października 2008r., - uchwały Nr XXXIII/466/2009 z dnia 25 lutego 2009r., F - uchwały Nr XXVIII/408/2008 z dnia 29 października 2008r., G - uchwały Nr XXVIII/409/2008 z dnia 29 października 2008r., - uchwały Nr XXXIII/467/2009 z dnia 25 lutego 2009r.

Treść:

 Do odczytu i weryfikacji dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym służy oprogramowanie SZAFIR® - aplikacja weryfikująca do pobrania pod adresem http://www.kir.com.pl/main.php?p=4566

Załączniki