Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 169
Data podjęcia
2023-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXIII/663/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXIII/663/23
Status
Uchylony
Lp: 170
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/662/23 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Iława.
Nr aktu prawnego
LXII/662/23
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/661/23 w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie
Nr aktu prawnego
LXII/661/23
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/660/23 w sprawie przyjęcia oświadczenia - stanowiska Rady Miejskiej w Iławie dotyczącego przebiegu drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy - Nowe Marzy
Nr aktu prawnego
LXII/660/23
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/659/23 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Iławy w roku 2023
Nr aktu prawnego
LXII/659/23
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXII/658/23 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2023
Nr aktu prawnego
LXII/658/23
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Wyrok
Tytuł aktu
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Nr aktu prawnego
Sygn. akt II SA/OI 44/23
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/657/23 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania o podjęcie uchwały
Nr aktu prawnego
LXI/657/23
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/656/23 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku o upamiętnienie rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polskii potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy
Nr aktu prawnego
LXI/656/23
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/655/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXI/655/23
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/654/23 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
LXI/654/23
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/653/23 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
LXI/653/23
Status
Obowiązujący
Lp: 181
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/652/23 w sprawie ustalenia składu Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
LXI/652/23
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/651/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 37 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LXI/651/23
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/650/23 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Iławy za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXI/650/23
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/649/23 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXI/649/23
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/648/23 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Iławski Klub Seniora „Senior+”, działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXI/648/23
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/647/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych lub schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
LXI/647/23
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/646/23 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2023 roku Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
LXI/646/23
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/645/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXI/645/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/644/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXI/644/23
Status
Unieważniony

Nawigacja między stronami listy informacji