ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 232
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/344/21 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki.
Nr aktu prawnego
XXXI/344/21
Status
Obowiązujący
Lp: 233
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/343/21 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Andersa.
Nr aktu prawnego
XXXI/343/21
Status
Obowiązujący
Lp: 234
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/342/21 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Andersa.
Nr aktu prawnego
XXXI/342/21
Status
Obowiązujący
Lp: 235
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/341/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/341/21
Status
Zmieniony
Lp: 236
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXXI/340/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2021 - 2029
Nr aktu prawnego
XXXI/340/21
Status
Zmieniony
Lp: 237
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
Wyrok
Tytuł aktu
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędzia NSA Andrzej Skoczylas Sędzia del. WSA Urszula Wilk (spr.) po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 16 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Ol 968/17 w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej Iława na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2017 r. nr PN.4131.278.2017 w przedmiocie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Gminy Miejskiej Iława 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Nr aktu prawnego
II.GSK.809/18
Status
Obowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2018-01-16
Grupa tematyczna
Wyrok
Tytuł aktu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tadeusz Lipiński Sędziowie sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora sędzia WSA Piotr Chybicki (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Marta Kudła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi Gminy Miejskiej Iława na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 października 2017 r., nr PN.4131.278.2017 w przedmiocie ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Iławy uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.
Nr aktu prawnego
II.SA/Ol.968/17
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/339/21 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonychdo spożycia w miejscu sprzedaży, na terenie miasta Iławy, należnej w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXX/339/21
Status
Obowiązujący
Lp: 240
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/338/21 w sprawie uznania petycji za bezprzedmiotową
Nr aktu prawnego
XXX/338/21
Status
Obowiązujący
Lp: 241
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/337/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXX/337/21
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/336/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXX/336/21
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/335/21 w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXX/335/21
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/334/21 w sprawie przyjęcia programu oddłużeniowego mieszkaniowych zasobów Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
XXX/334/21
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/333/21 w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Grudziądzkiej.
Nr aktu prawnego
XXX/333/21
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/332/21 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXX/332/21
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/331/21 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku 2021
Nr aktu prawnego
XXX/331/21
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/330/21 w sprawie przyjęcia Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXX/330/21
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/329/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska - Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo - Iława (Lipowy Dwór) - budowa ciągu pieszo - rowerowego"
Nr aktu prawnego
XXX/329/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/328/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym, określonego w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XXX/328/21
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/327/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na funkcjonowanie biura w Brukseli
Nr aktu prawnego
XXX/327/21
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr XXX/326/21 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXX/326/21
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji