ˆ

Uchwały Rady

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 43
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Wyrok
Tytuł aktu
Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Nr aktu prawnego
Sygn. akt II SA/OI 44/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/657/23 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania o podjęcie uchwały
Nr aktu prawnego
LXI/657/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/656/23 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku o upamiętnienie rocznicy intronizacji Chrystusa Króla Polskii potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy
Nr aktu prawnego
LXI/656/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/655/23 w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
LXI/655/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/654/23 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
LXI/654/23
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/653/23 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
LXI/653/23
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/652/23 w sprawie ustalenia składu Komisji Problematyki Społecznej
Nr aktu prawnego
LXI/652/23
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/651/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 35 położonego w Iławie przy ul. Kościuszki 37 na rzecz najemcy.
Nr aktu prawnego
LXI/651/23
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/650/23 w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Iławy za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXI/650/23
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/649/23 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXI/649/23
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/648/23 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Iławski Klub Seniora „Senior+”, działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
LXI/648/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/647/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych lub schroniskami dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
LXI/647/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/646/23 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2023 roku Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków budżetu Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
LXI/646/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/645/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXI/645/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/644/23 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LXI/644/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/643/23 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowejdla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunówna terenie Gminy Miejskiej Iława.
Nr aktu prawnego
LXI/643/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/642/23 w sprawie ogłoszenia roku 2023 w Mieście Iława „Rokiem Aleksandra Mądrego”
Nr aktu prawnego
LXI/642/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/641/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXI/641/23
Status
Zmieniony
Lp: 61
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LXI/640/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LXI/640/23
Status
Zmieniony
Lp: 62
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/639/23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LX/639/23
Status
Zmieniony
Lp: 63
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Iławie nr LX/638/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2023 – 2033
Nr aktu prawnego
LX/638/23
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji