ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1156
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia zbadania zarzutów zawartych w skardze na działania Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIX/379/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1157
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIX/378/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1158
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXIX/377/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1159
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do wykonania na rok 2013 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”
Nr aktu prawnego
XXXIX/376/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1160
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Iława do realizacji w 2013 – 2014 r. projektu systemowego pn. „Masz Okazję – Pomóż Sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
XXXIX/375/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1161
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Iławy upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Bartoszyce Porozumienia, będącego wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Miejskiej Bartoszyce w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/374/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1162
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXIX/373/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1163
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/372/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1164
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXIX/371/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1165
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Iławy za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/370/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1166
Data podjęcia
2013-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXXIX/369/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1167
Data podjęcia
2013-05-02
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Iława
Nr aktu prawnego
PN.4131.322.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1168
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXVII/368/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1169
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Iławy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.
Nr aktu prawnego
XXXVII/367/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1170
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości przy ul. Ziemowita
Nr aktu prawnego
XXXVII/366/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1171
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
Nr aktu prawnego
XXXVII/365/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1172
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/364/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1173
Data podjęcia
2013-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały dotyczące budżetu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2013-2029
Nr aktu prawnego
XXXVII/363/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1174
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Iławy
Nr aktu prawnego
XXXVI/362/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1175
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Iławie
Nr aktu prawnego
XXXVI/361/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1176
Data podjęcia
2013-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
Nr aktu prawnego
XXXVI/360/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji