ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Iławskie Wodociągi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Iławskie wodociągi - szczegółowe informacje

Informacja ogłoszona dnia 2010-03-23 13:28:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dane adresowe:

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wodna 2, 14-202 Iława
adres e-mail:
tel. 089/648-51-23
 
Sieć wodociągowa
ul. Wodna 2, tel. 089/644-94-81; 089/644-94-82
 
Przepompownia ścieków
ul. Al. Jana Pawła II 9, tel. 089/648-23-25
 
Oczyszczalnia ścieków
Dziarny k/Iławy, tel. 089/648-51-33
 
Status prawny – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o  nazwie „Iławskie Wodociągi Sp. z o.o.” w Iławie. 
NIP: 744-00-03-911 R: 510277178
Organizacja Spółka powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Iławie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Iława, stosownie do treści art. 5 i nast. oraz art. 45 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz. U. Nr 51 poz. 298 z późn. zm/ oraz przepisów kodeksu handlowego. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
 
Przedmiot działalności 
 • uprawa roślin wieloletnich;
 • gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
 • obróbka mechaniczna elementów metalowych;
 • produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych;
 • naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
 • naprawa i konserwacja statków i łodzi;
 • wytwarzanie energii elektrycznej;
 • dystrybucja energii elektrycznej;
 • handel energią elektryczną;
 • przesyłanie energii elektrycznej;
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych;
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
 • odprowadzanie i oczyszczenie ścieków;
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatycznych;
 • transport drogowy towarów;
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. Organy spółki, osoby i kompetencje
             Zgromadzenie Wspólników:
 • Burmistrz Miasta
  Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 • kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 • zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 • zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • połączenie Spółki, przekształcenie Spółki oraz tworzenie Spółek,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki
 • przystąpienie Spółki do innej Spółki,
 • emisja obligacji
 • wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki,
 • wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych o wartości początkowej /brutto/ przekraczającej 40 % kapitału zakładowego Spółki,
 • wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 • ustalanie cen i taryf opłat za dostarczanie wody i odbieranie ścieków,
Rada Nadzorcza
 • Tadeusz Bujacz – Przewodniczący 
 • Jan Śmietanko – Z –ca Przewodniczącego
 • Jerzy Biereg – Sekretarz
  Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.
  Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonania czynności, o których mowa wyżej,
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 • delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 • wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz przystąpienie Spółki do stowarzyszenia lub innej organizacji,
 • wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych, innych niż nieruchomości,
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy zobowiązującej spółkę do świadczenia przekraczającego 5 % kapitału zakładowego Spółki,
 • wyrażanie zgody na dokonywanie darowizn przez Spółkę,
 • zatwierdzanie regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki,
 • uchwalanie na wniosek Zarządu Spółki planów rocznych i finansowych Spółki,
 • uchwalania na wniosek Zarządu systemu płacowego oraz systemu świadczeń pozapłacowych obowiązujących w Spółce,
 • uchwalanie na wniosek Zarządu innych regulaminów obowiązujących w Spółce /regulamin obrotu udziałami, regulamin zarządu itp./
 • ustalanie zasad odpłatnego udostępniania składników majątku osobom trzecim,
 • powoływanie biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 • uchwalanie płac Zarządu Spółki.
  Zarząd Spółki
 • Andrzej Kolasiński – Prezes
  Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.
  Do kompetencji Zarządu należy:
 • Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 • Zarząd wykonuje swoje uprawnienia z zakresu zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki. 
 • Prezesowi Zarządu lub upoważnionemu przez niego członkowi Zarządu podlegają pracownicy Spółki, których przyjmują i zwalniają oraz wyznaczają wynagrodzenie za prace w granicach i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. 
 • Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i ustala podział czynności pomiędzy jego członków oraz zasady współpracy. 
  Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.
Struktura własnościowa Spółki
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 210 000,00 złotych i dzieli się na 2 210 udziałów po 1000,00 złotych każdy z nich. Wszystkie udziały należą od chwili przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Iławie do Gminy Miejskiej Iława. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Podwyższenie kapitału Spółki do kwoty 10 000 000,00 do dnia 31 grudnia 2015 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
 
Majątek spółki
Majątek spółki stanowią: grunty, budynki budowlane będące własnością gminy miejskiej, własne środki trwałe i pozostały majątek.
 
Zasady funkcjonowania Spółki
Umowa Spółki. Zaopatrzenie w wodę, odbiór i oczyszczanie ścieków.
 
Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych
Zgromadzenie Wspólników stanowi o:
 • cenach i taryfach za dostarczanie wody i odbieranie ścieków.
 
 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Dział obsługi Klienta działa na bieżąco. Klienci są obsługiwani
w każdy dzień pracujący w godzinach urzędowania (7.00 – 15.00, kasa czynna 7.00 – 14.15)
 
Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych
Ewidencja prowadzona jest zgodnie z zasadami rachunkowości. Archiwum własne i dokumenty przechowywane zgodnie
z wymogami archiwizacji.    
 
Akty prawne
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747 z póź. zmianami).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Antczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Kolasiński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-03-23 13:25:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-03-23 13:28:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-02 22:14:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony