ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydziały Urzędu

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-21 07:26:50 przez Arkadiusz Kasiułajtis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Wydziału: mgr inż Julia Bartkowska
Tel: (89) 649-01-58
 
Do właściwości i zadań Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego należy prowadzenie całości spraw związanych z bieżącym utrzymaniem Miasta, gospodarką komunalną i inżynierią, wykonywaniem zarządu i administracji gruntami, nieruchomościami oraz geodezją i kartografią, a w szczególności:
 1. przygotowywanie materiałów do przeprowadzania przetargów na wybór wykonawców, uczestniczenie w przetargach i przygotowywanie projektów umów,
 2. składanie zapotrzebowań rozbudowy systemów infrastruktury technicznej Miasta,
 3. udział w opracowywaniu koncepcji układu ulicznego wraz z drogową infrastrukturą techniczną nowo uzbrajanych terenów,
 4. uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia technicznego oraz uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD),
 5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów inżynieryjnych, oczyszczania i usług komunalnych oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,
 6. zarządzanie siecią dróg Miasta i ich utrzymaniem oraz bieżąca kontrola stanu nawierzchni drogowych i ich oznakowania,
 7. wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii,
 8. udzielanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg Miasta, kontrola ich wykonania oraz nakładanie kar pieniężnych z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego,
 9. udzielanie zezwoleń na umieszczenie reklam w pasach drogowych dróg Miasta, kontrola ich wykonania oraz nakładanie kar pieniężnych z tytułu nielegalnego umieszczenia reklamy,
 10. nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem oświetlenia miejsc publicznych i dróg Miasta,
 11. wydawanie warunków technicznych do oświetlenia ulicznego,
 12. realizacja zadań związanych z gospodarką energią elektryczną,
 13. nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej,
 14. wydawanie warunków technicznych do przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej,
 15. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku na drogach Miasta i innych nieruchomościach Miasta,
 16. nadzór nad zimowym utrzymaniem Miasta,
 17. nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni Miasta i lasów komunalnych,
 18. nadzór i prowadzenie gospodarki drzewostanem na terenach Miasta,
 19. udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 20. nadzór i prowadzenie zadań związanych z cmentarzami komunalnymi,
 21. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci narodowej,
 22. nadzór i prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem schroniska dla zwierząt,
 23. nadzór nad działaniami związanymi z występowaniem zwierząt wolno żyjących na terenie Miasta,
 24. edukacja mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami,
 25. nadzór i utrzymanie placów zabaw i siłowni nieruchomościach Miasta,
 26. nadzór i prowadzenie zadań związanych z małą architekturą na nieruchomościach Miasta,
 27. nadzór i prowadzenie zadań związanych z szaletami miejskimi,
 28. uczestniczenie w odbiorach technicznych i przeglądach gwarancyjnych zadań inwestycyjnych w zakresie: dróg i ciągów komunikacyjnych, sieci kanalizacji deszczowych, oświetlenia ulicznego, terenów zieleni i innych obiektów,
 29. nadzór nad działaniami związanymi z przewozami środkami komunikacji miejskiej,
 30. realizacja zadań związanych z uzgadnianiem tras i rozkładów jazdy dla jednostek prowadzących lokalny transport zbiorowy,
 31. współdziałanie z jednostkami samorządu w zakresie wykonywania powierzonych zadań publicznych,
 32. współpraca z instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta,
 33. współpraca z ogrodami działkowymi,
 34. gospodarowanie nieruchomościami mienia Miasta, w tym zabezpieczanie ich przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 35. prowadzenie zagadnień dzierżaw i zarządzania nieruchomościami Miasta,
 36. przekazywanie nieruchomości Miasta w trwały zarząd, użytkowanie, dzierżawę i najem,
 37. planowanie i nadzór nad realizacją opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz na cele gospodarki gruntami,
 38. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy Miasta,
 39. sprzedaż i zakup lokali wraz z udziałem w gruncie, w tym sprzedaż i zakup komunalnych lokali mieszkalnych,
 40. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem praw do gruntów, w tym przygotowywanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Miasta i wpis w księdze wieczystej,
 41. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 42. obsługa transakcji zakupu i zbycia nieruchomości lub ich części,
 43. prowadzenie aktualnych map ewidencyjnych zasobów gruntów,
 44. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami rolnymi i leśnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 45. organizacja przetargów na zbycie lub dzierżawę mienia stanowiącego własność Miasta,
 46. nadzór w zakresie gospodarki lokalami użytkowymi, mieszkalnymi i socjalnymi,
 47. przygotowywanie terenów pod budownictwo, scalanie gruntów,
 48. wykup nieruchomości na cele związane z działalnością Miasta, wnioskowanie o podjęcie czynności wywłaszczania, stosowanie prawa pierwokupu nieruchomości,
 49. przygotowywanie i przeprowadzanie procesu uwłaszczeniowego nieruchomości,
 50. aktualizacja cen nieruchomości, opłat rocznych za prawo użytkowania terenów i aktualizacja stawek dzierżawnych,
 51. ustalanie opłat adiacenckich,
 52. ustalanie opłat planistycznych,
 53. wydawanie zgody na umieszczanie na terenach komunalnych reklam, szyldów itp.,
 54. nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, nazewnictwo ulic i placów,
 55. podziały nieruchomości i rozgraniczenia nieruchomości oraz znoszenia współwłasności,
 56. komunalizacja mienia Skarbu Państwa w trybie szczególnym, współudział w jego zagospodarowaniu,
 57. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiesława Młotkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta Iławy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-21 07:26:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-21 07:26:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Kasiułajtis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-20 09:54:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony