ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Program Ochrony Środowiska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-08-05 11:15:59 przez Tomasz Zagajewski

Akapit nr - brak tytułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA IŁAWY
o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy na lata 2021-2024”
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 t.j. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Iławy
ZAWIADAMIA
o opracowaniu i wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 
        Działając zgodnie z zapisami  art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 t.j. z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 t.j. z późn. zm.), podaje się informację o wyłożeniu do wglądu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
        Przedmiotowy dokument pn. „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Iławy na lata 2021-2024” został przekazany do Starostwa Powiatowego w Iławie celem zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Iławskiego. Projekt prognozy oddziaływania na środowisko został przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie celem zaopiniowania. Z projektem niniejszej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości, pok. nr 217 w godz.: 8.00-16.00 w poniedziałek oraz 7.15-15.15 w dniach wtorek – piątek. Projekt przedmiotowego dokumentu dostępny będzie również do wglądu w w/w terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Iławy na stronie internetowej: www.bip.umilawa.p .
        Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 t.j. z późn. zm.), Burmistrz Miasta Iławy bez zbędnej zwłoki będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu po jego wykonaniu.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 t.j. z późn. zm.), uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2021 r. (21 dni):
  • na piśmie do Burmistrza Miasta Iławy na adres: Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: .
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wszelkich uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta Iławy.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
  1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Iławy,
  2. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy pod adresem http://bip.umilawa.pl.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony