ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim, mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta.

Informacja ogłoszona dnia 2018-03-23 13:47:09 przez Dariusz Rynkowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA IŁAWY
Działając na podstawie art. 13 oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z Uchwałą Nr XLVII/407/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Iławy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
 
Burmistrz Miasta Iławy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim, mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta.
 
 1. Rodzaj zadania publicznego, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
  1. Rodzaj zadania:
   Realizacja programu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa na akwenach wypoczywających w okresie letnim, mieszkańców miasta, jak i osób przybywających do miasta.
  2. Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji zadania wynosi 11 000 zł, wymagany wkład własny to min. 20% kwoty dotacji w formie środków finansowych.​
 2. Warunki realizacji zadania
  1. Zadanie powinno być wykonane starannie, zgodnie z obowiązującym prawem i powinno polegać na:
   1. organizowaniu pomocy oraz ratowaniu osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na wodach,
   2. prowadzeniu profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach,
   3. zabezpieczeniu imprez organizowanych przez Miasto Iława na akwenach,
   4. prowadzeniu patroli motorowodnych na akwenie Jeziora Jeziorak w granicach Miasta Iławy w terminie od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r.
  2. Wsparcie finansowe może być przeznaczone wyłącznie na pokrycie następujących kosztów:
   1. paliwa, olejów oraz bieżących napraw,
   2. zakupu sprzętu ratunkowego,
   3. ubezpieczenia łodzi ratowniczych,
   4. przeprowadzenia imprezy otwartej dla mieszkańców Miasta Iławy.​
 3. Termin realizacji zadania
Termin realizacji zadania: od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r.
 
 1. Termin, warunki składania ofert
  1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
  2. Oferty należy składać na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
  3. Wzór oferty znajduje się w załączeniu niniejszego ogłoszenia oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Iławy.
  4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godziny 14.30 w sekretariacie Iławskiego Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, pok. 119 (I piętro) Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Niepodległości 11 B, 14-200 Iława. Na kopercie należy podać rodzaj zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
  5. Informacji w sprawie w/w zadania udziela: Krzysztof  MĄDRY,   tel. 89 649 16 04.
  6. Do oferty nie należy dołączać załączników z wyjątkiem wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów.
  7. Zadanie może być realizowane w terminie poprzedzającym rozstrzygnięcie konkursu,  z zastrzeżeniem, że z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z jego realizacją powstałe od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, w tym przeznaczenie dotacji, regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miejską Iława a organizacja pozarządową.
  8. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej złożenia lub data stempla pocztowego.
  9. Z przyczyn formalnych odrzucane będą oferty:
   1. wpłynęły po upływie terminu określonego ma ich składanie;
   2. oferent nie jest uprawniony do składania oferty, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   3. oferty nie złożono na odpowiednim formularzu, zgodnie z wymogiem rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300);
   4. oferty nie podpisały upoważnione osoby;
   5. oferta jest niekompletna;
   6. zadania statutowe oferenta nie obejmują zadań będących przedmiotem otwartego konkursu ofert;
   7. oferta nie jest zgodna z warunkami realizacji zadania wskazanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert (m.in. zgodność co do terminu realizacji zadania, wkładu własnego, przeznaczenia środków z dotacji).
Oferty zostaną odrzucone z przyczyn formalnych w punktach d), e) w przypadku nie usunięcia braków w terminie 3 dni od dnia doręczenia oferentowi wezwania do usunięcia braków,
w innych przypadkach oferty zostaną odrzucone bez możliwości uzupełnienia.
 1. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
  1. Złożone oferty sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym powołana przez Burmistrza Miasta Iławy Komisja, przy czym ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
  2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Burmistrz Miasta Iławy.
  3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia wyznaczonego na przyjmowanie ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
  4. Ogłoszenie wyników konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Iławy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu miasta Iławy.
  5. Wybór ostatecznej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria merytoryczne:
   1. wymagany wkład własny: nie mniej niż 20% w formie wkładu finansowego - 1 pkt.;
   2. wysokość środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego:
    • za pełne 10 % ponad wymagany minimalny wkład - 2 pkt.,
    • za  pełne 20 % ponad wymagalny minimalny wkład - 3 pkt.,
    • za pełne 30 % ponad wymagalny minimalny wkład - 4 pkt.,
    • za 40 % i więcej ponad wymagany minimalny wkład - 5 pkt.;
   3. ilość posiadanych łodzi ratowniczych:
    • minimalnie 1 szt. - 1 pkt.,
    • 2-5 szt. - 2 pkt.,
    • 6-9 szt. - 3  pkt.,
    • 10-13 szt. - 4 pkt.,
    • 14 szt. i więcej - 5 pkt.;
   4. doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań z ratownictwa i ochrony ludności w latach  ubiegłych:
    • 0-2 lata doświadczenia - 1 pkt.,
    • 3-10 lat doświadczenia - 2 pkt.,
    • 11 lat  doświadczenia i więcej - 3 pkt.;
   5. planowane działania, m.in. przejrzystość, wykonalność, atrakcyjność   (0-3 pkt.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Mądry
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Żmudziński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-23 12:32:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-23 13:47:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-23 12:23:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony