ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Iławy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

19a

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przepisy dotyczące „małego grantu”, zawarte w art. 19a ustawy o pożytku, umożliwiają stowarzyszeniom i fundacjom (oraz podmiotom wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku, tj. m.in. organizacjom kościelnym i spółdzielniom socjalnym) ubieganie się o dotację od samorządu. Zaletą małego grantu jest to, że organizacja nie musi dostosować się do warunków, terminów i tematów określonych w ogłoszeniu o konkursach dotacyjnych, gdyż dotacje te mogą być przyznane niezależnie od konkursów – o ile samorząd uzna „celowość” projektu („zadania publicznego”) i będzie dysponował odpowiednimi środkami.
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić  organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni; 
3) w danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji (max. 2 x 10 tys.) w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert;
4) w przypadku, gdy Zleceniodawca proponuje przeznaczyć na realizację zadania publicznego dotację w kwocie niższej niż wnioskowana przez Oferenta, właściwa komórka organizacyjna w imieniu Zleceniodawcy, przeprowadza negocjacje w tym zakresie. Po zakończeniu negocjacji, Oferent, który uznał, że realizacja zadania w oparciu o zaproponowaną kwotę dotacji:
a) jest możliwa - przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert stosowną aktualizację oferty,
b) nie jest możliwa - Oferent informuje na piśmie (w formie elektronicznej lub papierowej), iż odstępuje od realizacji zadania,
c) brak informacji, w zakresie, o którym mowa w pkt. a i b, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia
o przyznaniu dotacji skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia;
5) w przypadku braku uznania celowości realizacji zadania publicznego, Burmistrz Miasta Iławy podejmuje zarządzenie o nieprzyznaniu dofinansowania;
6) w przypadku braku środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, nie podlega ona ocenie a Burmistrz Miasta Iławy niezwłocznie powiadamia o tym fakcie podmiot składający ofertę;
7) w przypadku, gdy oferta nie spełnia wymogów formalnych, nie podlega ona ocenie;
8) tożsame oferty, podpisane przez osoby reprezentujące podmiot, w formacie PDF na okres 7 dni zamieszczane będą na stronie bip.umilawa.pl zakładka tematyczna „Konkursy ofert – 19a – 19a oferty”.
 
ETAPY SKŁADANIA OFERTY:
Ze względów organizacyjnych, zaleca się składanie ofert 14 dni przed rozpoczęciem planowanego zadania:
1) oferta winna być złożona w wersji elektronicznej za pomocą Generatora ofert;
2) oferta w wersji papierowej podpisana zgodnie z reprezentacją podmiotu winna być dostarczona do Urzędu Miasta Iławy najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej złożenia w Generatorze ofert. Niezłożenie oferty w wyżej określonym terminie lub w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem działań, skutkować będzie pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.
Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji, składającej ofertę.
W danym obszarze tematycznym (zadań publicznych) w trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona w ramach otwartego konkursu ofert w danym roku. Pod pojęciem tej samej oferty należy rozumieć ofertę o tym samym tytule zadania oraz zidentyfikowanych tych samych działaniach skierowanych do tych samych odbiorców.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa wyżej, złożona oferta nie będzie podlegała ocenie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Iławy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Furmanek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 16:38:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Zagajewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 16:40:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zagajewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-12 08:17:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »